PBS Sopot
 

· · · · · · · English Version    
PBS Brainstorm

— kreacja idei produktu...

OmniPBS

Potrzebujesz natychmiast odpowiedzi na kilka pytań zadanych reprezentatywnej próbie Polaków i chciałbyś podzielić się z kimś jeszcze kosztami projektu — OmniPBS jest tym, czego szukasz...

Wirtualna etnografia

Wirtualna etnografia to poznawanie i opisywanie innych na podstawie dających się zaobserwować w Internecie efektów zachowań...

Szukaj w serwisie:

PBS Wyniki Wyniki badań Wyniki 2006 Telepraca - 1000 firm

Telepraca - Raport z badania 1000 przedsiębiorstw


1. Metodologia badania

Badaniem objęte zostały przedsiębiorstwa usługowe wybrane losowo z branż, które najlepiej rokują, jeżeli chodzi o korzystanie z telepracy. Lista branż uwzględnionych w badaniu umieszczona jest poniżej. Badanie przeprowadzono wśród przedsiębiorstw o zróżnicowanej wielkości: mikro, małych, średnich jak i dużych (odpowiednio 0-9, 10-49, 50-249, ponad 250 zatrudnionych). Badanie zrealizowano na terenie całego kraju, z zachowaniem proporcjonalnego rozmieszczenia przedsiębiorstw w województwach. Wylosowane przedsiębiorstwa zostały sprawdzone pod kątem spełniania przyjętych kryteriów: posiadanie przynajmniej jednego komputera oraz dostęp do Internetu. Respondenci zostali poinstruowani co do sposobu wypełniania ankiet (m. in. przekazano im indywidualny kod logowania) oraz udzielono im innych koniecznych informacji. Respondentami były osoby odpowiedzialne za politykę personalną w wylosowanych przedsiębiorstwach, zwykle dyrektorzy lub kierownicy do spraw personalnych, a w przedsiębiorstwach małych i mikro właściciele.

 

Uczestnicy badań wypełniali ankietę elektroniczną w trybie on-line (CASI - Computer-Assisted Self-administered Interviewing), na wskazanej stronie internetowej projektu: www.telepraca-efs.pl. Wymóg wypełniania ankiety w trybie on-line (przez Internet) pozwala mieć pewność, że w badaniu uczestniczyły tylko firmy dysponujące (choćby minimalnymi) zasobami teleinformatycznymi. 
 

2. Wykaz branż przedsiębiorstw biorących udział w badaniu

Badaniem objęto przedsiębiorstwa usługowe z branż, które najlepiej rokują, jeżeli chodzi o korzystanie z telepracy. Wyboru branż dokonano opierając się na rezultatach przeglądu publikacji poświęconych telepracy oraz wynikach badania jakościowego. Wybrano następujące branże przedsiębiorstw: 

 • Leśnictwo, pozyskiwanie drewna i pokrewne usługi: Inwentaryzacje leśne, oszacowywanie jakości i ilości drewna
 • Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Produkcja maszyn biurowych i komputerów
 • Produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej
 • Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków
 • Działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu; działalność agencji turystycznych
 • Poczta i telekomunikacja
 • Pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno-rentowego
 • Ubezpieczenia i dobrowolne, komercyjne fundusze emerytalno-rentowe
 • Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
 • Obsługa nieruchomości
 • Informatyka i działalność pokrewna
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
 • Pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów
 • Ochrona zdrowia i opieka socjalna
 • Działalność organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem
 • Pozostała działalność usługowa
 • Organizacje i zespoły międzynarodowe.
   

3. Wyniki badania

Charakterystyka badanej populacji

Jak zaznaczono powyżej, w badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa z branż, które najlepiej rokują na wdrożenie telepracy. Ponadto przeprowadzając dobór próby zapewniono, aby w próbie znalazły się przedsiębiorstwa o różnej wielkości zatrudnienia: 

 • mikro, zatrudniające do 9 pracowników,
 • małe, zatrudniające 10-49 pracowników,
 • średnie, zatrudniające 50-249 pracowników,
 • duże, zatrudniające 250 lub więcej pracowników.

Strukturę badanej próby ze względu na branże przedsiębiorstw oraz wielkość zatrudnienia przedstawiają tabele poniżej.
 

Struktura próby.
Branże przedsiębiorstw.
Procent
(N=1000)
Leśnictwo, pozyskiwanie drewna i pokrewne usługi: Inwentaryzacje leśne, oszacowywanie jakości i ilości drewna 0,2
Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 5,8
Produkcja maszyn biurowych i komputerów 3,0
Produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej 2,0
Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 2,8
Działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu; działalność agencji turystycznych 4,6
Poczta i telekomunikacja 3,9
Pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno-rentowego 5,6
Ubezpieczenia i dobrowolne, komercyjne fundusze emerytalno-rentowe 6,3
Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym 4,5
Obsługa nieruchomości 9,3
Informatyka i działalność pokrewna 6,1
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 6,1
Pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów 11,0
Ochrona zdrowia i opieka socjalna 6,6
Działalność organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana 7,7
Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem 11,7
Pozostała działalność usługowa 2,3
Organizacje i zespoły międzynarodowe 0,5
SUMA
100

 

Struktura próby.
Liczba zatrudnionych pracowników.
Procent
(N=1000)
do 5 zatrudnionych 29,0
6-20 22,3
21-100 26,5
101-250 8,8
251-500 8,2
powyżej 500 5,2
SUMA
100

 

Należy tu zaznaczyć, że próba nie odwzorowuje struktury polskich przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia. Wśród polskich przedsiębiorstw dominują przedsiębiorstwa mikro, które stanowią 94% wszystkich przedsiębiorstw. Zachowanie takiej struktury przedsiębiorstw w badanej próbie uniemożliwiłoby jakiekolwiek statystyczne analizy w grupach przedsiębiorstw wyróżnionych ze względu na wielkość zatrudnienia – liczba przedsiębiorstw większych niż przedsiębiorstwach mikro w próbie byłaby za mała na przeprowadzenia analiz. Dlatego też świadomie zaburzono strukturę próby w taki sposób, że niedoreprezentowano (w stosunku do struktury populacji) przedsiębiorstw mikro, a nadreprezentowano przedsiębiorstwa większe niż mikro. W analizach przeprowadzanych na wszystkich zbadanych przedsiębiorstwach, na zbiór nałożono wagę analityczną, która korygowała to zaburzenie struktury.

 

Wśród badanych firm przeważają firmy obecne na rynku od ponad 10 lat – stanowią one 65% badanej próby. Podmioty działające od 6 do 10 lat stanowią 16% próby. Jedna piąta badanych firm (20%) funkcjonuje nie dłużej niż 5 lat. Tabela poniżej prezentuje strukturę próby ze względu na długość funkcjonowania firm.

 

Struktura próby.
Długość funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku.
Procent
(N=1000)
rok lub krócej 2,0
od 2 do 5 lat 16,8
od 6 do 10 lat 16,3
powyżej 10 lat 64,9
SUMA
100

 

Powszechność stosowania rozwiązań teleinformatycznych w badanych firmach.

W badanych przedsiębiorstwach średnio przy komputerze pracuje 80% pracowników. W blisko jednej czwartej przedsiębiorstw (24%) przy komputerze pracuje połowa lub mniej pracowników. W co dziesiątym przedsiębiorstwie (11%) przy komputerze pracuje pomiędzy 51% a 99% pracowników, natomiast w blisko dwóch trzecich przedsiębiorstw (65%) pracę przy komputerze wykonują wszyscy zatrudnieni pracownicy.

 

W prawie trzech czwartych przedsiębiorstw (72%) pracownicy posiadają konta e-mail (prywatne lub służbowe), w jedna trzecia firm (36%) korzysta w swojej działalności z wewnętrznej sieci informatycznej – intranetu, a dwie piąte przedsiębiorstw (41%) posiada własną stronę internetową. Zdecydowana większość przedsiębiorstw (85%) podłączona jest do Internetu za pomocą stałych łączy – nieliczne firmy korzystają jeszcze z modemu (15%).

 

Jako warunki sprzyjające rozwojowi telepracy w przedsiębiorstwach uznano przekazywanie produktów klientom poprzez Internet, oraz korzystanie z outsourcingu. Pierwszy warunek oznacza, że produkt przekazywany klientom występuje w formie elektronicznej, a do wytwarzania takich produktów konieczne jest stosowanie pewnych rozwiązań informatycznych, natomiast niekonieczny jest bezpośredni kontakt pracowników ze sobą. Z kolei stosowanie outsourcingu, czyli przekazywania części zadań na zewnątrz do wykonania przez inne firmy oznacza, że przedsiębiorstwo już wydzieliło pewne zadania, które nie muszą być wykonywane w siedzibie firmy, a mogą być wykonywane poza nią. W dwóch piątych przedsiębiorstw (40%) produkty przekazywane są klientom poprzez e-mail, a w jednej czwartej przypadków (25%) stosowany jest outsourcing. W co ósmym przedsiębiorstwie (13%) stosowane są jednocześnie obydwa rozwiązania.


Rozumienie terminu telepraca

Wśród osób reprezentujących badane przedsiębiorstwa zdecydowana większość (62%) poprawnie rozumiała pojęcie telepracy, tzn. jako wykonywanie przez pracowników pracy poza siedzibą firmy i przesyłanie efektów tej pracy do pracodawcy za pomocą Internetu lub innych technologii teleinformatycznych. Niewielka część respondentów (7%) wskazała szerszą niż przyjęto w projekcie definicję telepracy. Telepracę rozumieli oni jako dowolny rodzaj pracy wykonywany poza siedzibą przedsiębiorstwa. Taka definicja telepracy przyjmowana jest przez niektórych teoretyków zjawiska. Należy jednak zaznaczyć, że blisko jedna czwarta badanych (23%) błędnie utożsamiała telepracę z pracą wykonywaną przez telefon. Liczbę błędnych wskazań ocenić można jako wysoką, gdyż respondenci przed wypełnieniem ankiety byli informowani przez ankieterów o celach projektu „Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”, a ponadto ankieta wypełniana była na stronie WWW projektu, gdzie wyjaśnione zostały kwestie definicyjne. Odsetek błędnych powiązań telepracy z pracą z wykorzystaniem telefonu wskazywać może, że w polskich warunkach przedrostek „tele” częściej utożsamiany jest z telefonami, niż ogólnie pojmowaną telekomunikacją czy technologiami telekomunikacyjnymi. Być może w związku z tym, telepracę w Polsce warto promować również pod innym hasłem niezawierającym przedrostka „tele”, np. „e-praca”. Co dwudziesty badanych (5%) nie wskazał żadnej z przedstawionych do wyboru odpowiedzi, co również świadczy o braku wiedzy na temat telepracy.

 

Jak Pan(i) sądzi, co to jest telepraca?
Procent
(N=1000)
Procent
(N=950)
wykonywanie przez pracowników pracy poza siedzibą firmy (tradycyjnym miejscem pracy) i przesyłanie efektów tej pracy za pomocą internetu lub innych technologii teleinformatycznych 59 62
praca wykonywana przez telefon (udzielanie informacji, ankietowanie, telemarketing) 23 25
dowolny rodzaj pracy wykonywanej poza siedzibą firmy/przedsiębiorstwa 7 8
żadne z powyższych 6 5
brak odpowiedzi 5 -
SUMA
100
100

 

Występowanie telepracy jako formy organizacji pracy w polskich przedsiębiorstwach.

Wśród zbadanych przedsiębiorstw telepraca rozumiana jako system organizacji pracy, stosowana jest w 16% przypadków. Do grupy przedsiębiorstw wykorzystujących tą formę wykonywania pracy, zaklasyfikowano firmy, w których pracownicy lub współpracownicy częściowo lub w całości wykonują swoją pracę poza siedzibą firmy i przesyłają efekty pracy za pomocą Internetu lub innych technologii teleinformatycznych.

 

Czy w Pana(i) przedsiębiorstwie są pracownicy lub współpracownicy, którzy częściowo lub w całości wykonują swoją pracę poza siedzibą firmy i przesyłają efekty tej pracy za pomocą Internetu lub innych technologii teleinformatycznych?
Procent
(N=1000)
Procent
(N=950)
tak 15 16
nie 80 84
brak odpowiedzi 5 -
SUMA
100
100

 

Analiza przedsiębiorstw zatrudniających telepracowników.

Liczba telepracowników

W dwóch trzecich (66%) firm stosujących telepracę, w systemie tym pracuje 1 pracownik. Ponad jedna czwarta (28%) firm stosujących telepracę zatrudnia od 2 do 5 telepracowników. W 7% przedsiębiorstw stosujących telepracę, w formie telepracy pracuje więcej niż 5 pracowników.

 

Ilu telepracowników zatrudnionych jest w przedsiębiorstwie?
Procent wskazań (N=151)
wśród przedsiębiorstw stosujących telepracę
1 65,7
od 2 do 5 27,8
powyżej 5 6,5
SUMA
100

 

Telepraca najczęściej stosowana jest w przedsiębiorstwach z następujących branż: 

 • działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (22% przedsiębiorstw),
 • produkcja maszyn biurowych i komputerów (16%),
 • produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej (20%),
 • pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno-rentowego (19%),
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (16%).

Stosowanie telepracy najbardziej popularne jest w małych firmach (do 9 pracowników) – 13% przedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników stosuje telepracę. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie na regiony, telepraca najczęściej stosowana jest w takich województwach jak małopolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie i śląskie. Należy tu jednak zaznaczyć, że najwięcej firm zatrudniających telepracowników odnotowano w województwie mazowieckim, jednakże, stanowią one jedynie 7% wśród badanych firm z województwa mazowieckiego. Szczegółowe dane na temat zależności stosowania telepracy od branży, wielkości przedsiębiorstwa i regionu zawiera Załącznik.


Zadania powierzane telepracownikom

W zbadanych przedsiębiorstwach telepracownicy najczęściej zatrudnieni byli przy wykonywaniu usług finansowych (33% spośród przedsiębiorstw deklarujących stosowanie telepracy), przy tworzeniu grafiki komputerowej (28%) oraz w księgowości (25%). Dość często wskazywano także na korzystanie z rozwiązań telepracowych przy wykonywaniu usług prawniczych (22%), wykonywaniu zadań związanych ze sprzedażą (19%), przeprowadzaniu projektów technicznych - inżynierskich (18%), a także projektowaniu systemów informatycznych lub programowaniu (16%). Inne typy zajęć które wykonywane są w systemie telepracy to prace edytorsko-redaktorskich (14%), wykonywania analiz ekonomicznych (12%), badaniach marketingowych lub społecznych (11%), oraz przy przygotowaniu projektów architektonicznych (9%). Rzadziej niż prace wskazane powyżej w formie telepracy wykonywane są również zadania typu copy writing (6%), tłumaczenia (3%), prace w zakresie public relations (1%), oraz tworzenie stron internetowych (0,5%).

 

Jakiego typu działalność wykonywana jest przez telepracowników w Pan(a/i) przedsiębiorstwie?
Procent wskazań (N=151)
wśród przedsiębiorstw stosujących telepracę
usługi finansowe 32,5
grafika komputerowa 28,1
księgowość 25,4
usługi prawnicze 21,6
sprzedaż, przedstawicielstwo handlowe 18,7
projekty techniczne ("inżynierskie") 17,7
projektowanie systemów informatycznych 15,7
praca edytorska, redaktorska 13,5
analizy ekonomiczne 11,7
badania marketingowe, rynkowe 11,4
projekty architektoniczne 9,0
copy writing 6,2
tłumaczenia 3,1
PR 1,4
tworzenie stron internetowych 0,4
praca naukowa 0,4
inne 2,5
nie wiem 8,1

Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.

 

W większości przypadków przedstawiciele badanych przedsiębiorstw wskazywali, że telepracownicy zatrudnieni w ich przedsiębiorstwach wykonują zadania łatwiejsze, nie wymagające specjalistycznych kwalifikacji – 72% spośród przedsiębiorstw stosujących telepracę. W prawie połowie przedsiębiorstw (49%) wskazano, że telepracownicy wykonują zadania trudne, wymagające specjalnych kwalifikacji. Należy tu jednak zaznaczyć, że w 21% przedsiębiorstw stosujących telepracę, telepracownicy wykonują zarówno zadania trudne jak i łatwe.

 

Jak trudne zadania powierzane są telepracownikom w Pan(a/i) przedsiębiorstwie?
Procent wskazań (N=151)
wśród przedsiębiorstw stosujących telepracę
łatwiejsze, nie wymagające specjalistycznych kwalifikacji 72
trudniejsze, wymagające pewnych specjalistycznych kwalifikacji 49

Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.

 

Miejsce pracy telepracowników

Najbardziej popularnym miejscem pracy telepracownika jest jego miejsce zamieszkania – odpowiedź wskazana przez przedstawicieli 69% firm stosujących telepracę. Telepracownicy są często delegowani przez macierzystą firmę do wykonywania pracy w siedzibie klienta, co stosowane jest w 41% firm. Centrala telepracy jest popularnym miejsce pracy telepracownika w Europie Zachodniej. W Polsce z centrali telepracy korzysta zaledwie 2% spośród przedsiębiorstw zatrudniających telepracowników.

 

Gdzie (poza siedzibą firmy) pracują telepracownicy zatrudnieni w Pan(a/i) przedsiębiorstwie?
Procent wskazań (N=151)
wśród przedsiębiorstw stosujących telepracę
w domu 69
u klienta, u odbiorcy 41
w centrali telepracy 2
nie wiem 12

Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.

 

Forma zatrudnienia telepracowników

Przedstawiciele badanych firm dość często jako formę zatrudnienia telepracowników wskazywali umowę o pracę (43% przedsiębiorstw stosujących telepracę) , przy czym częściej wskazano umowę o pracę na czas nieokreślony (37% przedsiębiorstw stosujących telepracę). Część firm nie nawiązuje stałej współpracy z telepracownikami: 25% spośród przedsiębiorstw stosujących telepracę zatrudnia telepracowników na umowę-zlecenie, natomiast 21% na umowę o dzieło. W 29% telepracownicy pracują jako osoby samozatrudnione.

 

Jaka jest forma zatrudnienia telepracowników?
Procent wskazań (N=151)
wśród przedsiębiorstw stosujących telepracę
umowa o pracę na czas nieokreślony 37
umowa o pracę na czas określony 6
umowa o dzieło 21
umowa-zlecenie 25
samozatrudnienie 29

 

W prawie połowie przedsiębiorstw stosujących telepracę (47%), tę formę zatrudnienia stosowana jest od roku do dwóch lat temu. W przypadku 15% firm stosujących telepracę wprowadzono w ciągu ostatniego roku. Co ciekawe w jednej siódmej (13%) firm stosujących telepracę, ta forma organizacji pracy wykorzystywana jest od ponad 5 lat.

 

Od jak dawna w firmie istnieje możliwość telepracy?
Procent wskazań (N=151)
wśród przedsiębiorstw stosujących telepracę
krócej niż 1 rok 15
od 1 do 2 lat 47
ponad 2 lata - do 5 lat 25
ponad 5 lat 13
SUMA
100

 

Najczęściej wskazywaną przyczyną wykorzystywania telepracy była chęć wprowadzenia bardziej efektywnych metod pracy – wskazane przez przedstawicieli ponad połowy przedsiębiorstw stosujących telepracę (69%). W niecałej jednej trzeciej firm korzystających z telepracy (32%), motywem wprowadzenia tej formy organizacji pracy była chęć ograniczenia wydatków ponoszonych na prowadzenie biura. W 6% przypadków respondenci odpowiedzieli, że to sami pracownicy zaproponowali wprowadzenie rozwiązań telepracowych. W co pięćdziesiątej firmie (2% spośród firm stosujących telepracę) wprowadzenie telepracy związane było z chęcią pomocy pracownikom firmy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Co spowodowało, że w Pan(a/i) przedsiębiorstwie wprowadzono możliwość telepracy?
Procent wskazań (N=151)
wśród przedsiębiorstw stosujących telepracę
chęć wykorzystania najbardziej efektywnych metod pracy 69
zaproponowali to sami pracownicy 28
chęć ograniczenia wydatków na prowadzenie biura 26
chęć pomocy (dotychczasowym) pracownikom w trudnej sytuacji (opieka nad chorymi, dziećmi, problemy zdrowotne) 6
chęć płacenia mniejszych podatków 5
inne odpowiedzi 1

 

Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.


W dwóch trzecich badanych firm stosujących telepracę (67%), w systemie telepracy zatrudnione są osoby, które wcześniej nie pracowały w tych przedsiębiorstwach w tradycyjnej biurowej formie pracy. W jednej trzeciej firm (32%) telepracownikami są osoby wcześniej pracujące w firmie jako pracownicy biurowi.

 

Czy obecni telepracownicy wcześniej pracowali w Pana(i) firmie jako zwykli pracownicy?
Procent wskazań (N=151)
wśród przedsiębiorstw stosujących telepracę
tak, część z telepracowników wcześniej była zwykłymi pracownikami 32
tak, ale tylko niewielka część z nich wcześniej była zwykłymi pracownikami 1
nie 67
SUMA
100

 

W ponad jednej trzeciej przypadków (37%), przedsiębiorstwa zatrudniają telepracowników, wykonujących pracę całkowicie poza siedzibą przedsiębiorstwa. Występowaniu tego zjawiska nie towarzyszy jednak podejmowanie przez przedsiębiorstwa działań mających na celu pogłębienie więzi takich telepracowników z przedsiębiorstwem. W jednej trzeciej (33%) przedsiębiorstw stosujących telepracę i posiadających telepracowników pracujących całkowicie poza siedzibą firmy organizowane są specjalne szkolenia przeznaczone dla takich telepracowników. Jedynie w 11% takich przedsiębiorstw szkolenia dla pracowników pracujących całkowicie poza siedziba firmy organizowane są regularnie. Z kolei w 44% przedsiębiorstw stosujących telepracę i posiadających telepracowników pracujących całkowicie poza siedzibą firmy organizowane są spotkania telepracowników z pozostałymi pracownikami firmy, przy czym prawie jedna trzecia (30%) takich przedsiębiorstw organizuje spotkania regularnie.

 

Czy Pan(a/i) przedsiębiorstwo zatrudnia telepracowników, którzy wykonują swoją pracę całkowicie poza siedziba firmy?
Procent wskazań (N=151)
wśród przedsiębiorstw stosujących telepracę
tak 37
nie 63
SUMA
100

 

Czy w Pan(a/i) przedsiębiorstwie organizowane są szkolenia przeznaczone wyłącznie dla takich telepracowników? [pracowników, którzy wykonują swoją pracę poza siedzibą firmy]
Procent wskazań (N=69)
wskazania wśród firm zatrudniających telepracowników wykonujących pracę całkowicie poza siedzibą firmy
tak, regularnie 11
tak, w zależności od potrzeb 22
nie 67
SUMA
100

 

Czy w Pan(a/i) przedsiębiorstwie organizowane są spotkania telepracowników wykonujących swoją pracę całkowicie poza siedzibą firmy z pozostałymi pracownikami firmy?
Procent wskazań (N=69)
wskazania wśród firm zatrudniających telepracowników wykonujących pracę całkowicie poza siedzibą firmy
tak, regularnie 30
tak, w zależności od potrzeb 14
nie 56
SUMA
100

 

Zalety i wady wprowadzenia telepracy w przedsiębiorstwach

Najczęściej wskazywanymi korzyściami wprowadzenia telepracy, są: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (wskazane przez przedstawicieli 44% przedsiębiorstw zatrudniających telepracowników), możliwość zmniejszenia powierzchni biurowej (42% wskazań), możliwość zatrudnienia osób mieszkających w dużych odległościach od centrali firmy (40% wskazań), spadek biurokracji (32% wskazań), normy oceniania pracowników nakierowane na głównie na wyniki (31% wskazań), oraz wzrost wydajności pracy i oszczędność czasu pracowników poświęconego na dojazdy do pracy (po 30% wskazań).

 

Inne często wskazywane korzyści telepracy to możliwość zatrudnienia wysokiej klasy fachowców niedostępnych w tradycyjny sposób (29% wskazań).

 

Należy tu dodać, że ponad jedna trzecia przedsiębiorstw stosujących telepracę (38%), dzięki telepracy korzysta z usług specjalistów, którzy nie są dostępni na lokalnym rynku pracy, a niecała jedna piąta przedsiębiorstw stosujących telepracę (20%) w formie telepracy zatrudnia osoby, dla których na lokalnych rynkach nie ma pracy.

 

Kolejne zalety wskazywane przez badanych to oszczędności finansowe związane z niższymi kosztami zarządzania personelem i administracji (27% wskazań), lepszy obieg informacji w firmie (26% wskazań), a także większa wydajność talepracownika w porównaniu z pracownikiem biurowym (23% wskazań).

 

Jakie korzyści (z punktu widzenia pracodawcy i telepracownika) dostrzega Pan(i) we wdrożeniu telepracy w Pan(a/i) przedsiębiorstwie?
Procent wskazań (N=151)
wśród przedsiębiorstw stosujących telepracę
poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa 44
możliwość zmniejszenia powierzchni biurowej 42
możliwość zatrudnienia osób mieszkających w dużych odległościach od centrali firmy 40
spadek biurokracji 32
normy oceniania pracowników nakierowane zostają głównie na wyniki 31
wzrost wydajności do pracy 30
oszczędność czasu pracowników poświęconego na dojazdy do pracy 30
możliwość zatrudnienia wysokiej klasy fachowców, którzy mogliby być niedostępni w tradycyjny sposób 29
oszczędności finansowe (niższe koszty zarządzania personelem i administracji) 27
lepszy obieg informacji w firmie 26
większa wydajność pracy telepracownika 23
ograniczone zużycie energii 19
możliwość zatrudnienia osób opiekujących się dzieckiem lub osobami chorymi 15
poczucie zadowolenia telepracowników z pracy w firmie stosującej nowoczesne formy organizacji pracy 14
mniej konfliktów między pracownikami 13
możliwość utworzenia nowych stanowisk 13
skuteczniejsze zarządzanie 12
podnoszenie kwalifikacji pracowników 6
podwyższone morale pracowników 4
mniejsza fluktuacja zatrudnienia, a co za tym idzie mniejsze koszty rekrutacji i szkolenia nowych pracowników 2
nie dostrzegam żadnych korzyści 0

Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.

 

Czy dzięki telepracy Pan(a/i) przedsiębiorstwo korzysta ze specjalistów, którzy nie są dostępni na lokalnym rynku pracy?
Procent wskazań (N=151)
wśród przedsiębiorstw stosujących telepracę
tak 38
nie 62
SUMA
100

 

Czy w Pan(a/i) przedsiębiorstwie zatrudniane są osoby, dla których na lokalnych rynkach pracy nie ma zatrudnienia?
Procent wskazań (N=151)
wśród przedsiębiorstw stosujących telepracę
tak 20
nie 80
SUMA
100

 

Respondenci odnosząc się do wad stosowania telepracy najczęściej udzielali odpowiedzi wskazujących na problemy związane z koniecznością wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych podczas stosowania telepracy. Zależność stosowania telepracy od awaryjności technologii informatycznych wskazało 31% respondentów, natomiast możliwość utraty informacji lub jej przechwycenia przez osoby niepowołane wskutek ataków na serwer, wirusów, włamań do sieci i tym podobnych zjawisk wskazało 29% respondentów. Dość często wymieniano też inne wady związane z koniecznością wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych. Wysokie ceny usług telekomunikacyjnych wskazało 25% badanych, a ograniczoną dostępność do niektórych usług telekomunikacyjnych 22% respondentów.

 

Kolejna grupa wskazywanych wad telepracy dotyczyła psychologicznych aspektów zarządzania personelem. Poczucie braku wsparcia i osamotnienia telepracowników, oraz ograniczone zaufanie pracodawcy do telepracownika wskazane zostały przez 27% respondentów, a ograniczenie edukacyjnego wpływu kierownika przez 23% badanych. Kolejne wady telepracy związane z aspektami zarządzania personelem to bariery komunikacyjne pomiędzy pracodawcą, a telepracownikiem związane z brakiem form bezpośredniej komunikacji i koniecznością wykorzystywania do tego celu technologii teleinformatycznych (13% wskazań) oraz anonimowość i amorficzność telepracowników dla pracodawcy (12% wskazań). Podkreślmy jeszcze, że 9% nie dostrzegło żadnych wad telepracy.

 

Jakie wady (z punktu widzenia pracodawcy i telepracownika) dostrzega Pan(i) w telepracy?
Procent wskazań (N=151)
wśród przedsiębiorstw stosujących telepracę
zależność od technologii teleinformatycznych (ich awaryjność) 31
ataki na serwer, na system pocztowy, przejmowanie danych, włamania do sieci wewnętrznych, ataki wirusami i trojanami, wewnętrzny hacking 29
poczucie braku wsparcia, osamotnienia telepracowników 27
ograniczone zaufanie pracodawcy do telepracownika 27
wysokie ceny usług telekomunikacyjnych 25
ograniczenie edukacyjnego wpływu kierownika 23
ograniczona dostępność części usług telekomunikacyjnych 22
negatywne skutki ograniczonych możliwości komunikacji za pośrednictwem telefonu 13
anonimowość i amorficzność telepracowników dla pracodawcy 12
nie dostrzegam wad 9

 

W sondażu zbadano opinię respondentów na temat kilku kwestii związanych ze zjawiskiem telepracy. Jedna trzecia (36%) przedstawicieli firm stosujących telepracę zgadza się z opinią, że lepszymi telepracownikami są pracownicy od dawna zatrudnieni w przedsiębiorstwie. 4% badanych wyraziło pogląd przeciwny, natomiast 60% nie ma na ten temat zdania.

 

Niecała połowa badanych (44%) podziela opinię, że dla skutecznego i efektywnego zarządzania firmą zatrudniającą telepracowników niezbędne są bezpośrednie formy kontaktu z telepracownikami. Dość rzadko respondenci wyrazili pogląd przeciwny (5%), natomiast większość badanych (51%) nie ma w tej sprawie zdania.

 

Jedna czwarta przedstawicieli badanych przedsiębiorstw wykorzystujących telepracę (25% wskazań) zgadza się z opinią, że zbyt mała liczba telepracowników może z nich uczynić outsiderów, czyli osoby pozostające w bardzo luźnych relacjach z zatrudniającym przedsiębiorstwem. Przeciwny pogląd wyraziło 16% badanych. Także i w tym przypadku najczęściej udzielaną odpowiedzią był brak opinii (59%).

 

Ankietowani wykazują dużą różnicę stanowisk w kwestii nadzoru nad pracownikiem. Niecała jedna trzecia badanych (29%) uważa, że brak nadzoru nad telepracownikiem nie wiąże się z pogorszeniem jakości jego pracy, z kolei jedna czwarta respondentów (25%) wyraża zdanie przeciwne. Niecała połowa badanych nie ma w tej sprawie zdania.

 

Przedstawiciele przedsiębiorstw stosujących telepracę najczęściej nie zgadzają się z opinią, że telepraca może utrudnić rozwój kariery zawodowej - odpowiedź wskazana przez 44% respondentów, podczas gdy pogląd przeciwny wyrażony został przez 32% badanych. W porównaniu z innymi poruszonymi w badaniu stanowiskami na temat telepracy, respondenci ustosunkowując się do tej kwestii najrzadziej udzielali odpowiedzi „trudno powiedzieć” (24%).

 

Badani wykazują pewien rozrzut opinii dotyczących wydajności telepracowników w porównaniu z innymi pracownikami. Niecała połowa badanych (43%) uważa, że telepracownicy są bardziej wydajni niż pracownicy biurowi, ponad jedna piąta (22% wskazań) uważa, że bardziej wydajni są pracownicy biurowi, natomiast ponad jedna trzecia badanych (37% wskazań) nie ma w tej sprawie zdania. W przypadku tej kwestii odnotowano jeden z najmniejszych odsetków odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

 

Przedstawiciele blisko jednej czwartej przedsiębiorstw stosujących telepracę (23%) są zdania, że telepraca stabilizuje pozycję firmy lub może ułatwić wyjście firmy z impasu czyli trudnej sytuacji, kryzysu. Przeciwny pogląd wyrażają reprezentanci 16% badanych przedsiębiorstw. Respondenci odnośnie tej kwestii często nie potrafili wyrazić stanowiska – odpowiedzi trudno powiedzieć udzieliło 61% danych.

 

Należy tu zwrócić uwagę, że wobec większości poruszonych w trakcie badania kwestii respondenci nie potrafili się ustosunkować. Świadczyć to może o małej wiedzy i doświadczeniu przedsiębiorców związanym ze zjawiskiem telepracy.

 

(N=150)
zdecydo-
wanie się zgadzam
raczej się zgadzam
raczej
się nie
zgadzam
zdecydo-
wanie
się nie
zgadzam
trudno powie-dzieć
SUMA
[%]
Lepszymi telepracownikami są pracownicy od dawna zatrudnieni w firmie. 12 24 2 2 60 100
Dla skutecznego i efektywnego działania firmy zatrudniającej telepracowników niezbędne są bezpośrednie formy kontaktu umożliwiające przekazywanie złożonych, bardziej emocjonalnych i nieformalnych informacji. 19 25 1 4 51 100
Zbyt mała liczba telepracowników jest niekorzystna, ponieważ może z nich uczynić outsiderów. 4 21 9 7 59 100
Brak bezpośredniego nadzoru nad telepracownikiem może prowadzić do pogorszenia jego jakości pracy. 7 22 14 11 46 100
Telepraca w zasadniczym stopniu utrudnia rozwój kariery zawodowej. 4 28 40 4 24 100
Telepracownicy są bardziej wydajni niż zwykli pracownicy. 11 32 10 12 37 100
Telepraca to element stabilizujący pozycję firmy lub ułatwiający wyjście z impasu. 2 21 9 7 61 100

 

Przedsiębiorstwa niestosujące telepracy

Najczęściej wskazywaną przyczyną niestosowania telepracy jest deklarowany brak potrzeby zastosowania takich rozwiązań lub wykluczający charakter działalności przedsiębiorstwa – odpowiedzi wskazane przez 49% respondentów. Ponieważ badanie zostało przeprowadzone wśród przedstawicieli branż, w których telepraca jest stosowana zarówno w Polsce jak i zagranicą, wynik ten można interpretować jako brak uświadomienia sobie przez przedsiębiorców możliwości wdrożenia telepracy. W znacznej części przypadków (30% firm niestosujących telepracy) respondenci przyznali, że w ich firmie nie myślano jak dotąd o takim rozwiązaniu. Często wskazywano również na wykluczający sposób organizacji przedsiębiorstwa (21% wskazań wśród firm niestosujących telepracy) oraz na brak informacji na temat możliwości wdrożenia telepracy (12% wskazań wśród firm niestosujących telepracy), co poświadcza celowość przeprowadzenia takiego programu jak „Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”. W innych odpowiedziach respondenci wskazywali na konieczność poniesienia pewnych nakładów finansowych w celu wdrożenia telepracy, brak odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych w przedsiębiorstwie. Kilku respondentów wskazało również na brak odpowiednich rozwiązań prawnych regulujących zatrudnianie telepracowników.

 

Dlaczego Pan(a/i) firma nie posiada telepracowników? - pytanie zamknięte
Procent wskazań
(N=799)
wykluczający przedmiot działalności firmy 49
po prostu o tym nie myśleliśmy 30
wykluczający sposób organizacji firmy 21
brak dostępnej, wyczerpującej i wiarygodnej informacji na temat telepracy 12
brak zaufania do telepracowników 10
zbyt duże nakłady finansowe związane z zakupem odpowiednich narzędzi technicznych, technicznych ochroną danych itp. 8
utrudniony dostęp do Internetu oraz związane z tym koszty 4
obawa przed wyizolowaniem telepracowników 3

Procenty wskazań nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wskazać dowolną liczbą odpowiedzi.

 

Perspektywy rozwoju telepracy

Firmy stosujące telepracę

W trzech czwartych (75%) firm stosujących obecnie telepracę w najbliższej przyszłości nie są planowane zmiany liczby telepracowników. Z kolei w niecałej jednej czwartej przedsiębiorstw stosujących telepracę (24%) planowane jest zwiększenie liczby telepracowników. Zmniejszenie liczby telepracowników rozważane jest jedynie w 1% przypadków.

 

Mimo braku planów związanych ze zwiększeniem liczby telepracowników, przedstawiciele większości firm stosujących telepracę (68%) dostrzegają możliwość rozszerzenia zakresu zadań, które wykonywać mogą telepracownicy. Takie rozszerzenie wiązać się może ze zwiększeniem liczby telepracowników.

 

Czy w Pan(a/i) przedsiębiorstwie planowane jest w najbliższej przyszłości zwiększenie, bądź zmniejszenie liczby telepracowników?
Procent wskazań (N=151)
wśród przedsiębiorstw stosujących telepracę
planowane jest zwiększenie liczby telepracowników 24
nie są planowane zmiany w liczbie telepracowników 75
planowane jest zmniejszenie liczby telepracowników 1
SUMA
100

 

Czy dostrzega Pan(i) możliwość rozszerzenia zakresu zadań, które wykonywać będą w Pana(i) firmie telepracownicy?
Procent wskazań (N=151)
wśród przedsiębiorstw stosujących telepracę
tak 68
nie 32
SUMA
100

 

Respondenci przedstawili dość szeroką gamę zadań jakie można w przyszłości powierzyć telepracownikom. Wymieniono między innymi: zadania związane z programami Unii Europejskiej, zadania sprzedażowe w tym sprzedaż internetową, usługi doradcze, prawne, tłumaczenia, przygotowywanie lub uzupełnianie baz danych, obsługa prawna i medialna inwestycji. 

 

Firmy nie stosujące telepracy

Przedstawiciele blisko jednej czwartej firm, które nie zatrudniają telepracowników (24%, co stanowi 20% wszystkich badanych firm), dostrzegali możliwość wprowadzenia telepracy w swoich przedsiębiorstwach. Świadczyć to może o potencjale rozwoju telepracy w polskich warunkach.

 

Czy dostrzega Pan(i) możliwości wprowadzenie telepracy w Pan(a/i) przedsiębiorstwie?
Procent wskazań (N=799)
tak 24
nie 76
SUMA
100

 

W jednej trzeciej - 34% - spośród przedsiębiorstw zainteresowanych wprowadzeniem telepracy w przyszłości (7% wszystkich przedsiębiorstw) podano konkretne przykłady zadań, jakie mogliby wykonywać telepracownicy. Z kolei przedstawiciele jednej piątej - 20% - przedsiębiorstw zainteresowanych wprowadzeniem telepracy (4% wszystkich przedsiębiorstw), wyrazili jedynie ogólne zainteresowanie tą formą zatrudnienia, nie wskazując przy tym konkretnych zadań dla telepracowników. W 13% przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem telepracy (3% wszystkich przedsiębiorstw), mimo wyrażenia zainteresowania telepracą respondenci odpowiadali, że nie wiedzą, przy czym mogliby pracować telepracownicy. Uznać można, że dwie powyższe odpowiedzi oznaczają postawę polegającą na zainteresowaniu i otwarciu na telepracę przy jednoczesnym braku wiedzy na temat możliwości wprowadzenia tej formy zatrudnienia. Badani wyrażali również chęć wprowadzenia telepracy, aby pomóc obecnym biurowym pracownikom firmy, którzy znaleźli się w sytuacji życiowej utrudniającej codzienne dojazdy do pracy. Zdaniem innej grupy respondentów wprowadzając telepracę należałoby najpierw zmienić strukturę organizacyjną firmy.

 

Zainteresowanie przedstawicieli przedsiębiorstw zdobywaniem informacji na temat telepracy

Przedstawiciele ponad jednej trzeciej badanych firm (37%) wyrazili zainteresowanie zdobyciem informacji na temat telepracy. Spodziewać się można zatem, że planowane w ramach projektu „Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców” działania promocyjno-szkoleniowe spotkają się z zainteresowaniem przedsiębiorców. 

 

Czy jest Pan(i) zainteresowan(y/a) zdobyciem informacji na temat telepracy?
Procent wskazań (N=1000)
tak 37
nie 63
SUMA
100

 

Przedstawiciele przedsiębiorstw najczęściej wyrażali zainteresowanie zdobyciem informacji na temat metod identyfikacji obszarów działalności przedsiębiorstwa, które można poddać telepracy (65% wskazań wśród przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych zdobyciem informacji o telepracy) oraz ekonomicznych korzyści zatrudnienia telepracowników (60% wskazań). Niewiele rzadziej wskazywano zainteresowanie informacjami na temat możliwości techniczno informacyjnych wdrożenia telepracy (55% wskazań), metod zarządzania gwarantujących zachowanie kontroli nad telepracownikami (45%) oraz sposobu zmiany tradycyjnej metody pracy części pracowników na telepracę (43%).

 

Jakimi informacjami o telepracy jest Pan(i) zainteresowana?
Procent wskazań (N=338)
wśród przedsiębiorstw zainteresowanych zdobywaniem informacji na temat telepracy
metody identyfikacji obszarów działalności przedsiębiorstwa, które można poddać telepracy 65
ekonomiczne korzyści zatrudnienia telepracowników 60
możliwości techniczno-informatyczne wdrożenia telepracy 55
metody zarządzania gwarantujące zachowanie kontroli nad telepracownikami 45
sposób zmiany tradycyjnej metody pracy części pracowników na telepracę 43

Procenty wskazań nie sumują się do 100 ponieważ badani mogli wskazać dowolną liczbą odpowiedzi.

 

Przedstawiciele przedsiębiorstw najchętniej zdobywaliby informacje na temat telepracy za pośrednictwem Internetu (wskazane przez 69% badanych zainteresowanych zdobywanie informacji na temat telepracy). W tym miejscu celowe wydaje się uruchomienie w ramach projektu „Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców” strony internetowej www.telepraca-efs.pl, będącej między innymi źródłem wymiany informacji na temat telepracy. Ponad połowa (53%) respondentów zainteresowanych zdobywaniem informacji na temat telepracy jako oczekiwane źródło informacji wskazała materiały promocyjne wysyłane do firm. Część respondentów zainteresowana jest udziałem w szkoleniach dotyczących telepracy (45%) lub konferencjach bądź sympozjach poświęconej tej formie organizacji pracy (14%). Zdobywanie informacji poprzez zwarte opracowania, takie jak pozycje książkowe wskazało 21% badanych zainteresowanych pozyskiwaniem informacji o telepracy, z kolei media oraz informacje na plakatach jako preferowane źródło informacji wskazane zostały przez przedstawicieli 11% przedstawicieli przedsiębiorstw.

 

W jakiej formie najchętniej chciał(a)by Pan(i) zdobywać informację na temat telepracy?
Procent wskazań (N=338)
wśród przedsiębiorstw zainteresowanych zdobywaniem informacji na temat telepracy
strony internetowe 69
materiały promocyjne wysyłane do firm 53
szkolenia 45
opracowania zwarte (pozycje książkowe) 21
konferencje, sympozja 14
informacja w TV, prasie, na plakatach 11

Procenty wskazań nie sumują się do 100 ponieważ badani mogli wskazać dowolną liczbą odpowiedzi.

 

4. Wnioski końcowe

Telepraca w chwili obecnej nie jest popularną formą zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach. Wśród przedsiębiorstw z wybranych branż rokujących na stosowanie telepracy, ta forma zatrudnienia stosowana jest w 16% przedsiębiorstw, przy czym w dwóch trzecich spośród nich w formie telepracy pracuje tylko 1 pracownik. Dodać tu należy, że w 3 % zbadanych przedsiębiorstw do grupy telepracowników zaliczono przedstawicieli handlowych, osoby pracujące u klienta lub osoby pracujące w terenowym oddziale przedsiębiorstwa. Osoby pracujące w taki sposób spełniają przyjętą w ramach projektu definicję telepracy. Z drugiej strony jeżeliby przyjąć węższą definicję telepracy i za telepracowników uznawać osoby, które pracują w swoim miejscu zamieszkania, materiały do pracy otrzymują za pomocą technologii teleinformatycznych, a wyniki przesyłają również za pomocą tych technologii, wówczas tak rozumiana telepraca występuję w 13% przedsiębiorstw. O niskiej popularności telepracy w polskich przedsiębiorstwach świadczy też fakt, że osoby zaklasyfikowane przez badanych jako telepracownicy stanowią 1% wszystkich pracowników w badanych przedsiębiorstwach.

 

W przedsiębiorstwach stosujących telepracę, telepracownicy najczęściej zatrudniani są przy wykonywaniu usług finansowych (33% spośród przedsiębiorstw deklarujących stosowanie telepracy). Osoby te wykonują głównie zadanie trudniejsze, wymagające pewnych kwalifikacji np. przygotowywanie raportów i analiz, kontakty z bankami, doradztwo klientom, którzy chcą sfinansować inwestycje, obsługa finansowa innych podmiotów, przygotowywanie biznes planów czy świadczenie usług ubezpieczeniowych. W 28% przedsiębiorstw stosujących telepracę, telepracownicy zajmują się przygotowaniem grafiki komputerowej. Zadania powierzane telepracownikom polegają tu między innymi na przygotowaniu projektów graficznych do stron internetowych, wydawnictw lub opakowań produktów. W 25% firm, telepracownikom powierzane są zadania z zakresu księgowości. Wykonywanie usług prawniczych zlecane jest telepracownikom w 22% firm. Zadania telepracowników polegają tu głównie wydawaniu opinii i ekspertyz prawnych oraz konstruowaniu umów. Telepracownicy wykonują projekty techniczno – inżynierskie w 18% firm, a w 16% firm pracują przy programowaniu lub projektowaniu i obsłudze systemów informatycznych. Dodać tu należy, że telepracownicy pracują często przy tworzeniu stron internetowych. Tworzenie stron wskazywane było zarówno w kategorii „przygotowywanie grafiki komputerowej” jak i „programowanie”. Inne typy zajęć, które wykonywane są w systemie telepracy to prace edytorsko-redaktorskie (14%), badania marketingowe lub społeczne (11%) oraz przygotowanie projektów architektonicznych (9%). Rzadziej w formie telepracy wykonywane są zadania typu copy writing (6%), tłumaczenia (3%), prace w zakresie public relations (1%). Wykres 1 poniżej prezentuje częstość powierzania poszczególnych zadań telepracownikom w badanych przedsiębiorstwach. 

 

Działalność wykonywana jest przez telepracowników

 

Najczęściej stosowaną formą prawną zatrudnienia telepracowników jest umowa o pracę na czas nieokreślony (37% przedsiębiorstw stosujących telepracę). Popularną formą zatrudnienia telepracowników są też umowy zlecenie (25%) oraz umowy o dzieło (21%). Częstość stosowania poszczególnych form zatrudnienia przedstawia wykres 2 poniżej.

 

Jaka jest forma zatrudnienia telepracowników?

 

Przyczyną wprowadzenia telepracy w większości przedsiębiorstw była chęć wykorzystania efektywnych metod pracy – wskazana przez przedstawiciele 69% przedsiębiorstw stosujących telepracę. Inny częstą wskazywaną przyczyną wprowadzenia telepracy była propozycja wprowadzenia tej formy organizacji pracy przez samych pracowników (28%) oraz chęć ograniczenia wydatków w firmie (26%). Dane dotyczące przyczyn wprowadzenia telepracy przedstawione są także na wykresie 3. 

 

Co spowodowało, że w Pan(a/i) przedsiębiorstwie wprowadzono możliwość telepracy?

 

Najczęściej wskazywaną przyczyną nie korzystania z telepracy jako formy organizacji pracy był wykluczający przedmiot działalności przedsiębiorstwa (49% przedsiębiorstw nie stosujących telepracy). Zauważyć jednak należy, że badane firmy pochodziły z branż, w których zastosowanie telepracy powinno być możliwe, ponadto część zadań w każdym przedsiębiorstwie, jak np. księgowość, może być wykonywana w formie telepracy. Wysoki odsetek odpowiedzi wskazujących na wykluczający charakter działalności przedsiębiorstwa faktycznie oznaczać może brak wiedzy na temat możliwości wprowadzenia telepracy w badanych przedsiębiorstwach. Często badani przyznawali, że wcześniej nie rozpatrywali telepracy jako możliwej formy zorganizowania pracy (30%) bądź też przeszkodą we wprowadzeniu telepracy był brak wyczerpującej i wiarygodnej informacji na ten temat (12%). W tej perspektywie celowe wydaje się przeprowadzenie programu promocji telepracy wśród polskich przedsiębiorców. Na wykresie 4 zaprezentowane są dane dotyczące przyczyn nie korzystania z telepracy jako formy zatrudnienia.

 

Dlaczego Pana(i) firma nie posiada telepracowników?

 

Załącznik - Zestawienia statystyczne

ZALEŻNOŚĆ STOSOWANIA TELEPRACY OD CECH PRZEDSIĘBIORSTW
CZY PRZEDSIĘBIORSTWO POSIADA TELEPRACOWNIKÓW
- węższa definicja telepracy
Razem
nie
tak
% wiersza
% wiersza
% wiersza
BRANŻA Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 78,4 21,6 100,0
Produkcja maszyn biurowych i komputerów 83,6 16,4 100,0
Produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej 79,8 20,2 100,0
Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 93,5 6,5 100,0
Działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu; działalność agencji turystycznych 86,4 13,6 100,0
Poczta i telekomunikacja 98,9 1,1 100,0
Pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno-rentowego 80,6 19,4 100
Ubezpieczenia i dobrowolne, komercyjne fundusze emerytalno-rentowe 94,5 5,5 100,0
Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym 91,2 8,8 100,0
Obsługa nieruchomości 88,8 11,2 100,0
Informatyka i działalność pokrewna 89,0 11,0 100,0
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 83,6 16,4 100,0
Pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów 86,4 13,6 100,0
Ochrona zdrowia i opieka socjalna 100,0 0,0 100,0
Działalność organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana 87,6 12,4 100,0
Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem 88,6 11,4 100,0
Pozostała działalność usługowa 98,9 1,1 100,0

 

WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA do 9 osób 87,1 12,9 100,0
10 - 49 osób 90,2 9,8 100,0
50-249 osób 94,2 5,8 100,0
250 i więcej 92,5 7,5 100,0

 

WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie 89,5 10,5 100,0
Kujawsko-pomorskie 100,0 0,0 100,0
Lubelskie 96,6 3,4 100,0
Lubuskie 99,7 0,3 100,0
Łódzkie 98,1 1,9 100,0
Małopolskie 76,0 24,0 100,0
Mazowieckie 93,1 6,9 100,0
Opolskie 91,6 8,4 100,0
Podkarpackie 76,2 23,8 100,0
Podlaskie 70,7 29,3 100,0
Pomorskie 76,3 23,7 100,0
Śląskie 82,9 17,1 100,0
Świętokrzyskie 98,0 2,0 100,0
Warmińsko-mazurskie 100,0 0,0 100,0
Wielkopolskie 91,6 8,4 100,0
Zachodnio-pomorskie 96,5 3,5 100,0

 

Od ilu lat Pan(a/i) przedsiębiorstwo działa na rynku? rok lub krócej 99,8 0,2 100,0
od 2 do 5 lat 82,6 17,4 100,0
od 6 do 10 lat 89,3 10,7 100,0
powyżej 10 lat 88,5 11,5 100,0

 

Projekt realizowany jest  na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Formularz kontaktowy
Twoje imię i nazwisko:
Twój e-mail:
Wiadomość: 
 

Copyright © 2004-2020 PBS kontakt@pbs.pltel. 058 550 60 70
teLMi design

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.