PBS Sopot
 

· · · · · · · English Version    
PBS In-Sight®

— analiza obiektów graficznych...

PBS Mystery Shopper

— badania jakości obsługi Tajny Klient...

Zaawansowane analizy

Marketing to bardzo złożone zjawisko. Badania rynku są narzędziem wprowadzania porządku w ogromną ilość zmiennych, a przede wszystkim oceny, w jaki sposób te zmienne są ze sobą powiązane...

Szukaj w serwisie:

PBS Wyniki Wyniki badań Wyniki 2007 Elektrownie wiatrowe i atomowe Hel

Gmina Hel - elektrownie wiatrowe i atomowe


We wrześniu 2006 roku agencja PBS zrealizowała badanie na temat opinii mieszkańców powiatu puckiego dotyczących projektowanych siłowni wiatrowych oraz elektrowni atomowej w Żarnowcu. W badaniu udział wzięli dorośli mieszkańcy powiatu puckiego.

 

Prezentujemy wyniki sondażu ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi mieszkańców gminy Hel.

Hel - herb miasta 

Elektrownia atomowa

40% mieszkańców gminy Hel zetknęło się z pomysłem wybudowania elektrowni jądrowej w Żarnowcu w ciągu najbliższych lat (w powiecie puckim: 32%). Znacznie więcej osób, bo aż 60% badanej populacji, o takim pomyśle nie słyszało (cały powiat pucki: 66%).

 

Zwolennicy i przeciwnicy

W przypadku gminy Hel najwięcej jest przeciwników budowanej elektrowni: zdecydowani przeciwnicy (odpowiedź „zdecydowanie przeciw”: 35%) i przeciwnicy umiarkowani (odpowiedź „raczej przeciw”: 15%) stanowią razem 50% helskich respondentów i jest ich dużo mniej niż w całym powiecie puckim (65%). Więcej niż umiarkowanych przeciwników jest w gminie Hel umiarkowanych zwolenników budowy w Żarnowcu elektrowni jądrowej (20%). Budowa ta ma również swoich zdecydowanych zwolenników (15% wobec 13% ogółem). Zwraca uwagę duży odsetek respondentów niezdecydowanych (15%).

 

Zwolennicy wybudowania elektrowni jądrowej w Żarnowcu w gminie Hel zostali zapytani o przyczyny swojego myślenia na ten temat. Największy odsetek (po 43%) mieszkańców gminy Hel zwrócił uwagi na tanią energię i prąd (ogół: 46%) oraz na większe zatrudnienie (ogół: 18%). Bardzo ważna dla mieszkańców tej gminy jest również ekologia/ mniejsze zanieczyszczenie środowiska (29% wobec 17% ogółu). Po 14% mieszkańców gminy Hel zwracało uwagę na fakt, że przy nowoczesnej technologii nie ma zagrożenia (powiat: 18%) oraz że inne państwa posiadają już elektrownię jądrową (powiat: 6%).

 

Helskich przeciwników budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu również zapytano o zdanie w tej kwestii. 50% respondentów odpowiedziało, że główną przyczyną jest zagrożenie katastrofą ekologiczną (powiat pucki: 44%). W gminie Hel była to zdecydowanie najczęściej udzielana odpowiedź. Wskazywano również na doświadczenia z Czarnobylem (30% wobec 12%), zagrożenia dla mieszkańców (20% wobec 30%) oraz fakt, że zdaniem mieszkańców gminy Hel, elektrownia jądrowa jest zbyt niebezpieczna dla mieszkańców (10% wobec 22%).

 

Reasumując: Pomiędzy mieszkańcami gminy Hel a mieszkańcami powiatu puckiego ogółem istnieją różnice w postrzeganiu przyczyn pozytywnego i negatywnego podejścia do budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Różni ich zwłaszcza pamięć o negatywnych doświadczeniach z Czernobylem i przeświadczenie o tym, że elektrownia jest niebezpieczna. Tym, co zwraca uwagę, jest również kumulacja wypowiedzi mieszkańców gminy Hel w zakresie kilku (4) podstawowych zagadnień i wysoce sprecyzowane zdanie odnośnie realnych zagrożeń dotyczących budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu.

 

Wpływ na środowisko

30% respondentów z gminy Hel uważa, że powstanie elektrowni jądrowej w Żarnowcu przyniesie okolicom jeziora Żarnowieckiego więcej pożytku (powiat pucki – 20%). Według 50% – będzie to więcej szkody (59%). 20% mieszkańców nie miało zdania w tej kwestii. Na analogiczne pytanie dotyczące powiatu puckiego respondenci z gminy Hel odpowiedzieli następująco: 35% – więcej pożytku, 45% – więcej szkody, a 20% badanych nie miało zdania na ten temat (powiat pucki: 28%, 51%, 21% niezdecydowanych).

 

Zniszczenie środowiska naturalnego jest – dla okolic jeziora Żarnowieckiego – zdaniem mieszkańców gminy Hel najpoważniejszym negatywnym skutkiem powstania elektrowni jądrowej. Dokładnie tak samo (również jeśli chodzi o wskazania procentowe) myśli większość mieszkańców całego powiatu puckiego (55%). Po 20% wskazań zebrały: możliwość katastrofy ekologicznej oraz ingerencja w krajobraz (w powiecie puckim odpowiednio 44% i 15%). Również 20% badanych odpowiedziało, że powstanie elektrowni jądrowej nie będzie miało dla okolic jeziora Żarnowieckiego żadnych negatywnych skutków. Jest to znacząca różnica i element silnie odróżniający wypowiedzi mieszkańców gminy Hel od wypowiedzi innych mieszkańców powiatu puckiego (8%). Respondenci z gminy Hel jako jedni z nielicznych wskazywali na możliwość wybuchu awarii (5% wobec 2% w powiecie puckim) oraz choroby wśród mieszkańców (5% wobec 1% w powiecie puckim). Trzy razy bardziej o to, że zmniejszy się liczba turystów, martwią się mieszkańcy powiatu puckiego – 16% niż gminy Hel – 5%.

 

Również zanieczyszczenie środowiska naturalnego jest najważniejszym negatywnym skutkiem powstania elektrowni jądrowej dla powiatu puckiego – tak odpowiedziało, stawiając tę informację na pierwszym miejscu, 45% mieszkańców gminy Hel (w stosunku do 50% przebadanych mieszkańców całego powiatu puckiego). Na drugim miejscu (35% wskazań) mieszkańcy gminy Hel umieścili możliwość katastrofy ekologicznej (powiat pucki – 50%). 25% respondentów z gminy Hel stwierdziło, że powstanie elektrowni jądrowej w Żarnowcu dla powiatu puckiego nie będzie miało żadnych negatywnych skutków – w odniesieniu do badanej populacji powiatu puckiego, gdzie analogiczną odpowiedź dało 9% respondentów – jest to znacząca różnica. Dla 15% mieszkańców gminy Hel istotna jest ingerencja w krajobraz (powiat pucki – 10%) oraz zmniejszenie liczby turystów (10% w stosunku do 16% w powiecie puckim). Po 5% helskich respondentów zwróciło uwagę na możliwość wybuchu/ awarii oraz skażenie ludzi/ choroby (w powiecie puckim odpowiednio: 2% i 1%).

 

Reasumując: Zanieczyszczenie środowiska naturalnego – zarówno w przypadku okolic jeziora Żarnowieckiego, jak i całego powiatu puckiego – jest najpoważniejszym skutkiem negatywnym powstania w Żarnowcu elektrowni jądrowej. Na drugim miejscu (w obu przypadkach) wymieniona została możliwość katastrofy ekologicznej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że mieszkańcy gminy Hel często wskazywali na fakt, że budowa elektrowni jądrowej w Żarnowcu nie będzie miała żadnych negatywnych skutków ani dla okolic samego jeziora Żarnowieckiego, ani dla powiatu puckiego.

 

Nowe miejsca pracy to podstawowa korzyść lub szansa dla okolic jeziora Żarnowieckiego wynikająca z powstania w Żarnowcu elektrowni jądrowej – tak odpowiedziało 50% respondentów z gminy Hel (powiat pucki – 65%). Żadnych korzyści nie widzi w budowie elektrowni 25% respondentów z gminy Hel (powiat pucki – 20%). Po 15% mieszkańców gminy wskazuje na tanią energię/ prąd oraz zwiększenie liczby turystów (w powiecie odpowiednio: 6% i 5%). Korzyść w postaci pieniędzy dla powiatu wskazało 5% mieszkańców gminy Hel (powiat pucki: 1%). Jako jedyna z badanych gmin – gmina helska – nie zwróciła uwagi, że korzyścią lub szansą z powstania elektrowni jądrowej w Żarnowcu byłaby reklama Żarnowca i powiatu puckiego (powiat pucki: 8%).

 

Nowe miejsca pracy są podstawową korzyścią lub szansą dla całego powiatu puckiego wynikającą z powstania elektrowni jądrowej w Żarnowcu (powiat pucki – 63%). Na drugim miejscu znajduje się odpowiedź „żadnych korzyści” (25% w gminie Hel w stosunku do 20% w powiecie puckim), a na trzecim – tania energia/ prąd (20% w stosunku do 8% na terenie powiatu puckiego). 10% mieszkańców gminy Hel wskazało, że korzyścią, którą odniósłby cały powiat pucki, jest zwiększenie liczby turystów (powiat pucki – 5%), zaś 5% stwierdziło, że takie usytuowanie elektrowni przyniosłoby wymierne skutki w postaci pieniędzy dla powiatu (powiat pucki: 4%).

 

Opinie dotyczące tego, czy władze powiatu puckiego powinny starać się, by na terenie Żarnowca powstała elektrownia jądrowa, są idealnie podzielone (po 45%). Różnice istnieją w podziale na zdecydowanych i umiarkowanych zwolenników lub przeciwników inwestycji (zdecydowanie tak – 10%, raczej tak – 35%; zdecydowanie nie – 30%, raczej nie – 15%). Wynika z tego, że zdecydowanych przeciwników jest zdecydowanie więcej niż zdecydowanych zwolenników i umiarkowanych przeciwników, a mniej niż umiarkowanych zwolenników. W porównaniu z ogółem mieszkańców powiatu puckiego widać znaczące różnice – w gminie Hel jest zdecydowanie więcej umiarkowanych zwolenników opinii, że władze powiatu powinny starać się, by na terenie Żarnowca powstała elektrownia jądrowa (gmina: 35%, powiat: 19%) i mniej zdecydowanych przeciwników takiej decyzji (gmina: 30%, powiat: 44%). W gminie Hel jest najwięcej zwolenników opinii, że władze powiatu powinny starać się o to, by na terenie Żarnowca stanęła elektrownia jądrowa.

 

Mieszkańcy gminy Hel oceniali również wpływ powstania elektrowni jądrowej w Żarnowcu na rozwój ruchu turystycznego w powiecie puckim. O zdecydowanie pozytywnym wpływie mówiło 15% badanych, a o wpływie raczej pozytywnym – 25% (powiat pucki: 6% i 12%). Wpływ raczej negatywny sygnalizowało 15% respondentów, a zdecydowanie negatywny – 35% (powiat pucki: 29% i 36%). Widać zatem, że między mieszkańcami gminy Hel a powiatu puckiego jest dosyć duża różnica w myśleniu na ten temat.

 

Zdecydowana większość badanych mieszkańców gminy Hel (aż 85%) jest przekonanych, że budowa elektrowni będzie dla miejscowej społeczności szansą na otrzymanie pracy (wynik ten jest jeszcze wymowniejszy w porównaniu z odpowiedziami badanych z całego powiatu puckiego: 29%). Drugą grupę stanowili respondenci, którzy raczej nie byli co do tego przekonani (10%). Żadna inna badana gmina nie miała tak silnie spolaryzowanych postaw i tak dużego przekonania, że żarnowiecka elektrownia jest szansą na miejsca pracy dla miejscowej społeczności.

 

Badani zostali poproszeni o zaznaczenie, czy ich zdaniem funkcjonowanie elektrowni jądrowych jest bezpieczne, czy też nie, i ocenę tego zagadnienia na skali od 1 do 5 (gdzie „1” oznacza bardzo niebezpieczne, a „5” – bardzo bezpieczne). Średnia wskazań dla wszystkich badanych wynosi 2,5. Najwyższą średnią wskazań zanotowali mieszkańcy gminy Hel (20% respondentów dało odpowiedź „1”, tj. bardzo niebezpieczne, 10% –  odpowiedź „2”, 30% –  odpowiedź „3”, 30% –  odpowiedź „4”, 10% –  odpowiedź „5”, tj. bardzo bezpieczne).

 

Produkcja taniej energii elektrycznej była kolejnym problemem analizowanym w poszczególnych gminach. Średnia wskazań dla wszystkich badanych wynosi 3,5. Najwyższą średnią ponownie zanotowali ankietowani z gminy Hel (10% ankietowanych dało odpowiedź „1”, tj. produkują drogą energię, 5% – odpowiedź „2”, 35% – odpowiedź „3”, 10% – odpowiedź „4”, 40% – odpowiedź „5”, tj. produkują tanią energię).

 

Ponadto respondentów poproszono o wskazanie, czy ich zdaniem elektrownie jądrowe powodują, czy też nie powodują zanieczyszczenia środowiska (na skali od 1 do 5, gdzie „1”oznacza, że powodują zanieczyszczenie środowiska, a „5” – że nie powodują). Średnia wskazań dla wszystkich badanych wyniosła 2,6, a dla gminy Hel – 2,9 (25% badanych dało odpowiedź „1”, tj. powodują zanieczyszczenie środowiska, 5% – odpowiedź „2”, 50% – odpowiedź „3”, 20% – odpowiedź „5”).

 

70% respondentów z gminy Hel słyszało o tym, że elektrownia jądrowa może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego. 30% badanych nie miało takiej wiedzy. W porównaniu z powiatem puckim rozkład odpowiedzi wygląda bardzo podobnie (72% i 28%).

 

Te skutki to: zanieczyszczenie środowiska (36%; powiat: 29%), skażenie powietrza (21%; powiat: 6%), skażenie flory i fauny (14%; powiat: 23%), skażenie gleby (14%; powiat: 5%). Po 7% zebrały wskazania: nowotwory wśród mieszkańców (powiat 16%), odpady radioaktywne (powiat: 13%), zagrożenie wybuchem/ awarią (powiat: 13%), promieniowanie (powiat: 12%), skażenie wody (powiat: 12%), powtórka z Czarnobyla (powiat: 7%). Najwięcej rozbieżności widać w przypadku odpowiedzi dotyczącej skażenia powietrza.

 

Farmy wiatrowe

75% badanych w gminie Hel słyszało o farmach wiatrowych, 25% nie słyszało. Osób, które słyszały o tym alternatywnym źródle energii, jest w gminie Hel – w porównaniu z powiatem puckim – dużo mniej (powiat: 89%), a tych, którzy nie słyszeli – dużo więcej (powiat: 10%). W skali całego powiatu stwierdzić należy, że gmina Hel ma najniższe wskazania dotyczące liczby osób, które słyszały o farmach wiatrowych, i najwyższe wskazania dotyczące liczby osób, które o farmach nie słyszały.

 

Wszyscy za

Wszyscy respondenci z gminy Hel są zwolennikami budowy farm wiatrowych w powiecie puckim. Wśród nich jest 60% zwolenników zdecydowanych i 40% zwolenników umiarkowanych.

 

Ekologiczna energia, która nie zanieczyszcza środowiska (60%, powiat: 50%), tania energia, prąd (40%, powiat: 48%), energia bezpieczna i zdrowa (10%, powiat: 21%), inwestycja, która się opłaci (10%, powiat: 10%), korzystna lokalizacja, ukształtowanie terenu (5%, powiat: 6%) – to najważniejsze argumenty wymieniane przez zwolenników budowy farm wiatrowych w powiecie puckim.

 

Lokalizacja

W gminie Hel zwolennicy poszczególnych lokalizacji dzielą się na równe grupy: 30% uważa, że powinny być one umiejscowione w pasie nadmorskim (połączone odpowiedzi „zdecydowanie” i „raczej”); 25% ankietowanych to umiarkowani zwolennicy terenów rolniczych, zaś 30% badanych z gminy Hel twierdzi, że obie lokalizacje są dobre. „Brakuje” zdecydowanych zwolenników lokalizacji farm wiatrowych na terenach rolniczych i przeciwników obu lokalizacji. W porównaniu z odpowiedziami ankietowanych z całego powiatu puckiego nie ma jakichś zasadniczych różnic, oprócz większej liczby osób będących zwolennikami lokalizacji farm wiatrowych na terenach rolniczych (32% – połączone odpowiedzi „zdecydowanie” – 9% i „raczej” – 23%). Jest również grupa respondentów (3%), która uważa, że obie lokalizacje są złe.

 

Wpływ na krajobraz

Ankietowani z gminy Hel zapytani o to, czy ich zdaniem budowa farm wiatrowych wpłynie na krajobraz północnych Kaszub w przeważającej części odpowiedzieli, że tak (60%). 35% ankietowanych twierdziło, że nie będzie miało to żadnego wpływu na interesujący nas obszar. Różnice między opiniami wygłaszanymi przez mieszkańców gminy Hel a badanymi z powiatu puckiego nie są duże: nieco tylko mniejsza liczba osób z powiatu puckiego (32%) jest przekonanych o tym, że farmy wiatrowe nie wpłyną na krajobraz północnych Kaszub i nieco większa liczba osób (66%) stoi na stanowisku, że jednak będzie to miało znaczenie.

 

Zmianę krajobrazu na lepsze (zdecydowanie lub raczej) głosi 77% ankietowanych mieszkańców gminy Hel. Zdecydowanych pesymistów, twierdzących, że zmiana krajobrazu będzie, ale tylko na gorsze, jest 8%. W porównaniu z powiatem puckim jest niewiele różnic – najwięcej w zakresie umiarkowanych przeciwników (9% powiat pucki do 0% gmina Hel).

 

Farmy wiatrowe a turystyka

70% respondentów z gminy Hel uważa, że obecność farm wiatrowych wpłynie na rozwój turystyki w powiecie puckim, 20% jest przeciwnego zdania. Pomiędzy mieszkańcami gminy Hel a powiatu puckiego jest na ten temat duża różnica zdań. W powiecie opinie są zbliżone do siebie i – co za tym idzie – nie ma takiego dużego rozdźwięku pomiędzy mieszkańcami (44% ankietowanych twierdzi, że obecność farm wiatrowych nie wpłynie na rozwój turystyki w powiecie puckim, 46% – jest zdania przeciwnego).

 

Respondenci z gminy Hel przekonani o tym, że budowa farm wiatrowych wpłynie na rozwój turystyki w powiecie puckim oraz respondenci niezdecydowani, zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wpływ ten się uzewnętrzni. 88% ankietowanych jest zdania, że będzie on dobry (po 44%: zdecydowanie i raczej). Nie było istotnych statystycznie wskazań negatywnych. W porównaniu z powiatem puckim w gminie Hel jest więcej osób przekonanych o tym, że obecność farm wiatrowych zdecydowanie dobrze wpłynie na rozwój turystyki w powiecie (44% do 32%), nieznacznie większy procent mieszkańców twierdzących, że farmy wiatrowe wpłyną raczej dobrze (44% do 41%). Brak jest natomiast wskazań negatywnych – w małej ilości obecnych w myśleniu mieszkańców powiatu puckiego (7%, w tym 2% – umiarkowanych i 5% – zdecydowanych pesymistów).
Formularz kontaktowy
Twoje imię i nazwisko:
Twój e-mail:
Wiadomość: 
 

Copyright © 2004-2020 PBS kontakt@pbs.pltel. 058 550 60 70
teLMi design

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.