PBS Sopot
 

· · · · · · · English Version    
PBS In-Sight®

— analiza obiektów graficznych...

OmniPBS

Potrzebujesz natychmiast odpowiedzi na kilka pytań zadanych reprezentatywnej próbie Polaków i chciałbyś podzielić się z kimś jeszcze kosztami projektu — OmniPBS jest tym, czego szukasz...

PBS Mystery Shopper

— badania jakości obsługi Tajny Klient...

Szukaj w serwisie:

PBS Wyniki Wyniki badań Wyniki 2007 Elektrownie wiatrowe i atomowe Jastarnia

Gmina Jastarnia - elektrownie wiatrowe i atomowe


We wrześniu 2006 roku agencja PBS zrealizowała badanie na temat opinii mieszkańców powiatu puckiego dotyczących projektowanych siłowni wiatrowych oraz elektrowni atomowej w Żarnowcu. W badaniu udział wzięli dorośli mieszkańcy powiatu puckiego.

 

Prezentujemy wyniki sondażu ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi mieszkańców gminy Jastarnia.

Jastarnia - herb miasta 

Elektrownia atomowa

Zaledwie 20% mieszkańców gminy Jastarnia w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie (tj. w sierpniu 2006 roku) zetknęło się z pomysłem wybudowania elektrowni jądrowej w Żarnowcu w ciągu najbliższych lat (w powiecie puckim: 32%). 75% respondentów z tą ideą w tym czasie się nie zetknęło (powiat pucki: 66%) lub o tym nie pamięta (5% w stosunku do 2% dla całości powiatu).

 

Zwolennicy i przeciwnicy

Większość mieszkańców gminy Jastarnia opowiada się przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu (55%, z czego 30% stanowią zdecydowani przeciwnicy, a 25% – przeciwnicy umiarkowani). Zwolenników budowy jest 40% (15% – zdecydowanych, 25% – umiarkowanych). W stosunku do odpowiedzi badanych z całości powiatu znaczące różnice występują w przypadku zwolenników umiarkowanych (25% w gminie Jastarnia, 13% w powiecie puckim), przeciwników umiarkowanych (25% do 19%), przeciwników zdecydowanych (30% do 46%).
 
Wśród zwolenników budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu zdecydowanie największą grupę stanowią ci, dla których najważniejszym atutem jest tania energia/ prąd (63% w stosunku do 46% ogółu odpowiedzi w powiecie puckim). Jest to jednocześnie najwyższe wskazanie wśród wszystkich badanych gmin – żaden inny argument nie dał tak wysokiego procentu odpowiedzi. Na drugim miejscu znalazła się opinia, że elektrownia jest potrzebna (25% w stosunku do 4% w powiecie). Po 13% wskazań uzyskały argumenty dotyczące braku zagrożenia przy nowoczesnej technologii (powiat: 18%), posiadanie elektrowni przez inne państwa (powiat: 6%), a także inne, niesprecyzowane powody (powiat: 9%).

 

Przeciwników budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu również zapytano o zdanie w tej kwestii. Najwięcej, bo 55% respondentów z gminy Jastarnia odpowiedziało, że elektrownia jest zbyt niebezpieczna (powiat pucki: 22%). 27% badanych podkreśliło kwestię Czarnobyla (powiat: 12%). Po 9% badanych podniosło trzy sprawy: zagrożenie katastrofą ekologiczną, ingerencję w krajobraz oraz problemy ze składowaniem odpadów (w powiecie puckim odpowiednio: 44%, 7% oraz 6%).

 

Reasumując: Wśród zwolenników i przeciwników budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu w powiecie puckim oraz w gminie Jastarnia istnieją dość duże rozbieżności. Dotyczy to zwłaszcza argumentów przeciwników tej inwestycji. Opinie respondentów z powiatu puckiego wskazują jednoznacznie, że tym, czego respondenci boją się najbardziej, jest zagrożenie katastrofą ekologiczną (44%), natomiast mieszkańcy gminy Jastarnia opowiedzieli się zdecydowanie za opcją podkreślającą, że elektrownia jest zbyt niebezpieczna (55%). Zwolennicy inwestycji w Żarnowcu byli zgodni co do tego, że najistotniejsza jest w tym wypadku tania energia/ prąd – zarówno respondenci z powiatu puckiego, jak i badani z gminy Jastarnia ten właśnie argument postawili na pierwszym miejscu. Zasadniczo natomiast różnili się już w przypadku drugiego co do liczebności wskazania. Żaden z respondentów gminy Jastarnia nie odpowiedział, że dzięki elektrowni w Żarnowcu wzrośnie zatrudnienie (choć argument ten w powiecie puckim zajmuje drugie miejsce – 18%), podkreślali natomiast fakt, że elektrownia jest potrzebna (25% do 4% w powiecie puckim).

 

Wpływ na środowisko

Zdaniem respondentów z gminy Jastarnia, budowa elektrowni w Żarnowcu przyniesie okolicy jeziora Żarnowieckiego więcej szkody – 45% (powiat pucki: 59%) niż pożytku – 20% (powiat pucki: 20%). Zwraca uwagę dość duża liczba osób niezdecydowanych (35%).

 

W przypadku pytania o to, czy powstanie elektrowni jądrowej w Żarnowcu przyniesie całemu powiatowi puckiemu więcej szkody, czy pożytku – wskazania są takie same – po 30% (powiat pucki: 28% – więcej szkody, 51% – więcej pożytku). O 10% większa jest natomiast grupa osób niemających zdania w tej kwestii (40%, powiat pucki – 21%).

 

Zniszczenie środowiska naturalnego (45%, powiat pucki: 55%), a następnie możliwość katastrofy ekologicznej (35%, powiat pucki: 44%) oraz ingerencja w krajobraz (35%, powiat pucki: 15%) to podstawowe negatywne skutki, jakie dla okolicy jeziora Żarnowieckiego może mieć powstanie elektrowni jądrowej. 5% badanych nie widzi żadnych negatywnych skutków (powiat pucki: 8%). Z rozkładu wypowiedzi wynika, że mieszkańcy gminy Jastarnia są najbardziej spośród mieszkańców innych gmin zatroskani faktem, że budowa elektrowni jądrowej w Żarnowcu spowoduje ingerencję w krajobraz.

 

W stosunku do całego powiatu puckiego najczęściej wskazywanym skutkiem negatywnym wynikającym z powstania w Żarnowcu elektrowni jądrowej jest zniszczenie środowiska naturalnego (55%, powiat pucki: 50%). Kolejne wskazania to: możliwość katastrofy ekologicznej (40%, powiat pucki: 50%), ingerencja w krajobraz (15%, powiat pucki: 10%), zmniejszenie liczby turystów (10%, powiat pucki: 16%). 5% respondentów w Jastarni nie widzi żadnych negatywnych skutków tej inwestycji (cały powiat 9%).

 

Reasumując: zanieczyszczenie środowiska naturalnego jest podstawowym negatywnym skutkiem wynikającym z powstania w Żarnowcu elektrowni jądrowej – w przypadku obu interesujących nas lokalizacji – okolic jeziora Żarnowieckiego i całego powiatu puckiego. Opinie na ten temat są zbieżne zarówno w przypadku ogółu mieszkańców powiatu, jak i mieszkańców gminy Jastarnia. Widać również wyraźnie, że dla respondentów z Jastarni niezwykle istotnym wskaźnikiem jest ingerencja w krajobraz.

 

Nowe miejsca pracy to podstawowa szansa lub korzyść dla okolicy jeziora Żarnowieckiego wynikająca z powstania elektrowni jądrowej w Żarnowcu – tak odpowiedziało 75% respondentów z gminy Jastarnia (powiat pucki: 65%). Kolejne wskazania to: tania energia/prąd (20%, powiat: 6%), reklama Żarnowca i powiatu puckiego (10%, powiat: 8%), zwiększenie liczby turystów (10%, powiat: 5%), więcej energii/prądu (5%, powiat: 1%) oraz nowe inwestycje (5%, powiat: 1%). 10% respondentów z gminy Jastarnia odpowiedziało, że okolice jeziora Żarnowieckiego z faktu powstania elektrowni jądrowej w Żarnowcu nie odniosą żadnych korzyści (powiat pucki: 20%).

 

Podobnie w przypadku całego powiatu puckiego nowe miejsca pracy były wartością najczęściej wskazywaną w kontekście szansy lub korzyści (50%, powiat pucki: 63%). Na drugim miejscu wskazywano tanią energię/ prąd (30%, powiat pucki: 8%), a na trzecim miejscu znalazła się odpowiedź, będąca wyrazem przekonania mieszkańców gminy Jastarnia na temat tego, że powstanie elektrowni jądrowej w Żarnowcu nie przyniesie powiatowi puckiemu żadnych korzyści (20%, powiat pucki: 20%). Inne korzyści lub szanse, to: reklama Żarnowca i powiatu puckiego (10%, powiat pucki: 8%), zwiększenie liczby turystów, więcej energii/prądu, nowe inwestycjepo 5% wskazań (powiat pucki odpowiednio: 5%, 1%, 1%).

 

45% mieszkańców gminy Jastarnia jest przekonanych o tym, że władze powiatu puckiego powinny starać się o to, by na terenie Żarnowca powstała elektrownia jądrowa (połączone odpowiedzi: „raczej tak” – 25% i „zdecydowanie tak” – 20%). Jest to zdecydowanie więcej wskazań niż w całym powiecie puckim – 30% (połączone odpowiedzi: „raczej tak” – 19% i „zdecydowanie tak” – 11%). 40% mieszkańców gminy Jastarnia (połączone odpowiedzi: „raczej nie” – 15% i „zdecydowanie nie” – 25%), wziąwszy pod uwagę wszystkie omawiane szanse i zagrożenia, uznało, że władze powiatu puckiego nie powinny starać się o to, by na terenie Żarnowca powstała elektrownia jądrowa. Odsetek osób tak myślących jest dużo mniejszy w porównaniu z wypowiedziami mieszkańców całego powiatu puckiego, w którym 64% osób (połączone odpowiedzi: „raczej nie” – 20% i „zdecydowanie nie” – 44%) jest zdania, że władze powiatu nie powinny starać się, by na terenia Żarnowca powstała elektrownia jądrowa. Zwraca uwagę dość duża grupa osób niezdecydowanych (15%, powiat pucki: 6%).

 

20% ankietowanych z gminy Jastarnia (połączone odpowiedzi: „wpłynie zdecydowanie pozytywnie” i „wpłynie raczej pozytywnie” – po 10%) stwierdziło, że powstanie elektrowni jądrowej w Żarnowcu wpłynie pozytywnie na rozwój ruchu turystycznego w powiecie puckim. 50% respondentów było zdania przeciwnego (połączone odpowiedzi: „wpłynie raczej negatywnie” – 15% i „wpłynie zdecydowanie negatywnie” – 35%). Ponad 30% mieszkańców Jastarni plasuje się w kategorii „niezdecydowani”.

 

Według 90% mieszkańców gminy Jastarnia budowa elektrowni jądrowej w Żarnowcu będzie szansą na miejsca pracy dla miejscowej społeczności (połączone odpowiedzi: „zdecydowanie tak” – 40% i „raczej tak” – 50%). Sceptycznie nastawionych jest 10% respondentów (odpowiedzi: „raczej tak” i „zdecydowanie tak” – po 5%). W porównaniu z odpowiedziami badanych z powiatu puckiego, w Jastarni mamy do czynienia z większą ilością osób przekonanych w sposób zdecydowany o tym, że budowa elektrowni jądrowej w Żarnowcu stwarza szansę na miejsca pracy dla miejscowej społeczności. Nieco więcej (50% do 46%) jest również osób szansę tę „raczej” widzących. Taka sama liczba osób w gminie Jastarnia i w całym powiecie (po 5%) w sposób zdecydowany uważa, że ta inwestycja nie stanowi szansy na miejsca pracy dla miejscowej społeczności. Pozostałe 5% to umiarkowani sceptycy, twierdzący, że „raczej” szansy na miejsca pracy nie ma.

 

Badani zostali poproszeni o zaznaczenie, czy ich zdaniem funkcjonowanie elektrowni jądrowych jest bezpieczne, czy też nie, i ocenę tego zagadnienia na skali od 1 do 5 (gdzie „1” oznacza bardzo niebezpieczne, a „5” – bardzo bezpieczne). Średnia wskazań dla wszystkich badanych wynosi 2,5. Drugą co do wielkości średnią wskazań (po gminie Hel) zanotowali mieszkańcy gminy Jastarnia – 2,8 (20% respondentów dało odpowiedź „1”, tj. bardzo niebezpieczne, 15% –  odpowiedź „2”, 35% –  odpowiedź „3”, a 30% –  odpowiedź „4”). Gmina Jastarnia jest jedyną spośród badanych gmin, której mieszkańcy nie udzielili odpowiedzi świadczącej o tym, że uważają funkcjonowanie elektrowni jądrowych za bardzo bezpieczne.

 

Kolejną badaną kwestią była produkcja taniej energii elektrycznej. Średnia wskazań dla całego powiatu puckiego wyniosła 3,5. Najwyższą średnią zanotowały dwie gminy: Hel i Jastarnia (po 3,7) – 40% badanych opowiedziało się po stronie opinii, że elektrownie jądrowe produkują tanią energię elektryczną (odpowiedź „5”), 20% – dało odpowiedź „4”, 20% – odpowiedź „3”, 10% – odpowiedź „2”, 10% – odpowiedź „1”, tj. produkują drogą energię elektryczną.

 

Ponadto respondentów poproszono o wyrażenie zdania w kwestii zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez elektrownie jądrowe. Średnia wskazań dla powiatu puckiego wyniosła 2,6, zaś najwyższą średnią – indywidualnie, wśród gmin – osiągnęła właśnie gmina Jastarnia3,2 (10% respondentów zaznaczyło odpowiedź „1”, tj. „powodują zanieczyszczenie środowiska”, 25% – odpowiedź „2”, 25% – odpowiedź „3’, 20% – odpowiedź „4”, 20% – odpowiedź „5”, tj. „nie powodują zanieczyszczenia środowiska”).

 

95% badanych z gminy Jastarnia słyszało o tym, że elektrownia jądrowa może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego (powiat pucki: 72%). Pozostali (5%) nie mieli wiedzy na ten temat. Spośród wszystkich gmin – właśnie w Jastarni odsetek badanych, którzy nie zdawali sobie sprawy z tego, że elektrownia jądrowa może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego, jest najmniejszy.

 

Najistotniejszym skutkiem negatywnym jest dla mieszkańców gminy Jastarnia zanieczyszczenie środowiska w sensie ogólnym (32%, powiat pucki – 29%). Dalej w kolejności następują: promieniowanie (26%, powiat pucki: 12%), obawa przed powtórką z Czarnobyla (26%, powiat pucki: 7%), zagrożenie wybuchem, awarią (11%, powiat pucki: 13%), skażenie fauny i flory, nowotwory wśród mieszkańców, ingerencja w krajobraz (po 5%, powiat pucki odpowiednio: 23%, 16%, 2%).

 

Porównując wyniki uzyskane w powiecie puckim i gminie Jastarnia, zwracają uwagę dość duże rozbieżności pomiędzy wskazaniem promieniowania jako jednego ze skutków negatywnych, jakie dla środowiska może powodować elektrownia jądrowa, oraz obawą przed powtórką z Czarnobyla.

 

Farmy wiatrowe

90% respondentów z gminy Jastarnia słyszało o farmach wiatrowych (powiat pucki: 89%). Pozostałe 10% jest równo podzielonych na tych, którzy o farmach wiatrowych nie słyszeli (powiat pucki: 10%) oraz niezdecydowanych (powiat pucki: 1%).

 

Zdecydowana przewaga zwolenników

Respondenci zostali zapytani o to, czy są zwolennikami czy też przeciwnikami budowy farm wiatrowych w powiecie puckim. 90% respondentów z gminy Jastarnia to zwolennicy budowy tychże farm (połączone odpowiedzi: „zdecydowanie za” – 70% i „raczej za” – 20%). 5% badanych w gminie Jastarnia to umiarkowani przeciwnicy (powiat pucki: 3%), a pozostałe 5% – niezdecydowani (powiat pucki: 5%).

 

Zwolenników budowy farm wiatrowych w gminie Jastarnia zapytano, dlaczego optują za tą budową. Na pierwszym miejscu znalazł się argument: tania energia, prąd (50%, powiat pucki: 48%), a następnie: ekologiczna energia, która nie zanieczyszcza środowiska (44%, powiat pucki: 50%), bezpieczna i zdrowa energia (11%, powiat pucki: 21%), inwestycja, która się opłaci oraz są ładne, wyglądają atrakcyjnie (po 6% wskazań, powiat pucki odpowiednio: 10% i 6%).

 

Lokalizacja

W gminie Jastarnia istnieją zwolennicy wszystkich lokalizacji. Za pasem nadmorskim opowiada się w sumie 25% respondentów: 5% – zdecydowanie, 20% – raczej (powiat pucki: ogół – 25%, w tym: 8% – zdecydowanie, 17% – raczej). Za terenami rolniczymi opowiada się 20% badanych z gminy Jastarnia: 15% – raczej, 5% – zdecydowanie (powiat pucki: 32%, w tym: 23% – raczej, 9% – zdecydowanie). Najwięcej jest zwolenników obu lokalizacji – zarówno w samej gminie Jastarnia, jak i w porównaniu do całego powiatu puckiego (45%, powiat pucki: 31%). W gminie Jastarnia nie ma respondentów twierdzących, że obie lokalizacje są złe (powiat pucki: 3%).

 

Wpływ na krajobraz

80% respondentów z gminy Jastarnia twierdzi, że powstanie farm wiatrowych wpłynie na krajobraz północnych Kaszub (powiat pucki: 66%), zaś 15% uważa, że nie będzie to miało „krajobrazowego” znaczenia (powiat pucki: 32%).

 

Niezdecydowani respondenci z gminy Jastarnia oraz ci, którzy uważają, że budowa farm wiatrowych wpłynie na krajobraz północnych Kaszub, zostali poproszeni o wyrażenie swoich opinii na temat tego, w jaki sposób powyższa inwestycja zmieni krajobraz. 53% uznało, że będzie to – raczej lub zdecydowanie – zmiana na lepsze (powiat pucki: 71%), 18% stwierdziło, że – raczej lub zdecydowanie – nastąpi zmiana na gorsze (powiat pucki: 15%). Zwraca uwagę bardzo duża liczba osób niezdecydowanych, niemających zdania w tej kwestii (gmina Jastarnia: 29%, powiat pucki: 13%).

 

Farmy wiatrowe a turystyka

Zdaniem przeważającej części badanych z gminy Jastarnia obecność farm wiatrowych wpłynie na rozwój turystyki w powiecie puckim (55%, powiat pucki: 46%). Natomiast według 40% respondentów brak jest związków między powstaniem farm wiatrowych a rozwojem turystyki w tym powiecie (powiat pucki: 44%).

 

Respondentów, którzy uważają, że obecność farm wiatrowych wpłynie na rozwój turystyki w powiecie puckim oraz tych, którzy nie mają zdania na ten temat, zapytano o sposób, w jaki obecność tychże farm odbije się na rozwoju turystyki. 67% badanych była zdania, że będzie to wpływ pozytywny (połączone odpowiedzi: „zdecydowanie dobrze” – 42% i „raczej dobrze” – 25%; powiat pucki: 74%), zaś 16% (powiat pucki: 7%) uznało, że wpływ ten będzie niekorzystny (po 8% „zdecydowanie” i „raczej” źle).
Formularz kontaktowy
Twoje imię i nazwisko:
Twój e-mail:
Wiadomość: 
 

Copyright © 2004-2019 PBS kontakt@pbs.pltel. 058 550 60 70
teLMi design

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.