PBS Sopot
 

· · · · · · · English Version    
Wirtualna etnografia

Wirtualna etnografia to poznawanie i opisywanie innych na podstawie dających się zaobserwować w Internecie efektów zachowań...

PBS Mystery Shopper

— badania jakości obsługi Tajny Klient...

PBS In-Sight®

— analiza obiektów graficznych...

Szukaj w serwisie:

PBS Wyniki Wyniki badań Wyniki 2007 Elektrownie wiatrowe i atomowe Puck

Gmina Puck - elektrownie wiatrowe i atomowe


We wrześniu 2006 roku agencja PBS zrealizowała badanie na temat opinii mieszkańców powiatu puckiego dotyczących projektowanych siłowni wiatrowych oraz elektrowni atomowej w Żarnowcu. W badaniu udział wzięli dorośli mieszkańcy powiatu puckiego.

 

Prezentujemy wyniki sondażu ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi mieszkańców gminy Puck.

Puck - herb 

Elektrownia atomowa

26% mieszkańców gminy Puck w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie (tj. w sierpniu 2006 roku) zetknęło się z pomysłem wybudowania elektrowni jądrowej w Żarnowcu w ciągu najbliższych lat (w powiecie puckim: 32%). 73% respondentów z tą ideą w tym czasie się nie zetknęło (powiat pucki: 66%).

 

Zwolennicy i przeciwnicy

Zdecydowana większość mieszkańców gminy Puck opowiada się przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu (65%, z czego 45% stanowią zdecydowani przeciwnicy, a 20% – przeciwnicy umiarkowani). Zwolenników budowy jest 24% (11% – zdecydowanych, 13% – umiarkowanych). Odpowiedzi respondentów z gminy Puck są niemal identyczne z odpowiedziami badanych z całego powiatu puckiego.

 

Wśród zwolenników budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu zdecydowanie największą grupę stanowią ci, dla których najważniejszym atutem jest tania energia/ prąd (47% w stosunku do 46% ogółu odpowiedzi w powiecie puckim). Na drugim miejscu znalazły się trzy opinie: większe zatrudnienie, brak zagrożenia przy nowoczesnej technologii, ekologia/ mniejsze zanieczyszczenie środowiska (po 19%). Wzięcie pod uwagę potrzeb energetycznych kraju (13%) oraz kończenie się zasobów naturalnych (9%), a w następnej kolejności fakt posiadania przez inne państwa elektrowni (3%) oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju (3%) – to kolejne wskazania respondentów – zwolenników budowy elektrowni w Żarnowcu z gminy Puck. Odpowiedzi badanych z gminy Puck są zbliżone do opinii wygłaszanych przez ogół mieszkańców powiatu puckiego.

 

Przeciwników budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu również zapytano o zdanie w tej kwestii. Najwięcej (43%) respondentów z gminy Puck zwracało uwagę na zagrożenie katastrofą ekologiczną (powiat pucki: 44%). 30% badanych – zarówno w gminie, jak i w powiecie – podkreśliło kwestię, że elektrownia stanowi zagrożenie dla mieszkańców. Wg 22% respondentów elektrownia jest zbyt niebezpieczna (powiat również 22%). 11% respondentów zwracało uwagę na przykre doświadczenia z Czarnobylem (powiat: 12%). Po 8% badanych podniosło dwie sprawy: położenie zbyt bliskie miejsca zamieszkania respondentów z gminy Puck oraz duże ryzyko awarii (powiat odpowiednio: 6% i 5%). 4% przebadanych mieszkańców z gminy Puck zwróciło uwagę, że planowana inwestycja stanowi ingerencję w krajobraz (powiat: 7%), 2% podkreślało istnienie alternatywnych źródeł energii, a 1% – problemy ze składowaniem odpadów (powiat pucki odpowiednio: 2% i 6%).

 

Reasumując: zwolennicy i przeciwnicy budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu w gminie Puck i powiecie puckim są niemalże jednomyślni. Nie widać jakichś znaczących różnic między prezentowanymi poglądami, ich kolejnością i wskazaniami wyrażonymi w procentach.

 

Wpływ na środowisko

Zdaniem respondentów z gminy Puck, budowa elektrowni w Żarnowcu przyniesie okolicy jeziora Żarnowieckiego więcej szkody – 56% (powiat pucki: 59%) niż pożytku – 25% (powiat pucki: 20%). Zwraca uwagę duży procent osób niezdecydowanych (19%).

 

W przypadku wyrażonej pytaniem kwestii, czy powstanie elektrowni jądrowej w Żarnowcu przyniesie całemu powiatowi puckiemu więcej szkody, czy pożytku – wskazania są następujące – 31% więcej pożytku (powiat pucki: 28%), 50% – więcej szkody (powiat pucki: 51%). Grupa osób niemających w tej kwestii zdania jest prawie taka sama (19% – gmina Puck, 21% – powiat pucki).

 

Mieszkańcy gminy Puck zapytani o negatywne skutki, jakie dla okolic jeziora Żarnowieckiego może mieć powstanie elektrowni jądrowej na pierwszym miejscu wymienili: zniszczenie środowiska naturalnego (53%, powiat pucki: 55%) oraz możliwość katastrofy ekologicznej (53%, powiat pucki: 44%). Te dwie odpowiedzi (podobnie zresztą jak w całym powiecie) są zdecydowanie na pierwszym miejscu. Kolejne wskazania to: zmniejszenie liczby turystów (gmina Puck: 18%, powiat pucki: 16%), ingerencja w krajobraz (11%, powiat pucki: 15%), wyginięcie fauny i flory oraz zanieczyszczenie wody (po 6%, powiat pucki odpowiednio: 4% i 3%), promieniowanie – 1% (powiat pucki: 1%). 9% badanych nie widzi żadnych negatywnych skutków, które okolicom jeziora Żarnowieckiego mogłaby przynieść planowana inwestycja (powiat pucki: 8%).

 

W stosunku do całego powiatu puckiego najczęściej wskazywanym skutkiem negatywnym wynikającym z powstania w Żarnowcu elektrowni jądrowej jest możliwość katastrofy ekologicznej (57%, powiat pucki: 50%), zaś na drugim miejscu plasuje się zanieczyszczenie środowiska naturalnego (44%, powiat pucki: 50%). Kolejne wskazania to: zmniejszenie liczby turystów (14%, powiat: 16%), ingerencja w krajobraz (8%, powiat: 10%), zwiększony ruch na drogach (2%, powiat: 1%) oraz możliwość wybuchu/ awarii, skażenie ludzi/ choroby oraz promieniowanie (po 1% wskazań, powiat odpowiednio: 2%, 1% i 1%). 10% respondentów w Pucku nie widzi żadnych negatywnych skutków tej inwestycji (cały powiat 9%).

 

Reasumując: możliwość katastrofy ekologicznej oraz zniszczenie środowiska naturalnego są podstawowymi negatywnymi skutkami wynikającym z powstania w Żarnowcu elektrowni jądrowej – w przypadku obu interesujących nas lokalizacji – okolic jeziora Żarnowieckiego i całego powiatu puckiego.

 

Nowe miejsca pracy to podstawowa szansa lub korzyść dla okolicy jeziora Żarnowieckiego wynikająca z powstania elektrowni jądrowej w Żarnowcu – tak odpowiedziało 65% respondentów z gminy Puck (powiat pucki: 65%). Drugie co do kolejności wskazanie jest wyrazem przeświadczenia, że powstanie elektrowni jądrowej nie przyniesie okolicom jeziora Żarnowieckiego żadnych korzyści (21%, powiat pucki: 20%). Kolejne wskazania to: reklama Żarnowca i powiatu puckiego (9%, powiat: 8%), tania energia/ prąd i zwiększenie liczby turystów (po 5%, powiat pucki odpowiednio: 6% i 5%), więcej energii/ prądu oraz pieniądze dla powiatu (po 2%, powiat pucki: po 1%).

 

Podobnie w przypadku całego powiatu puckiego nowe miejsca pracy były wartością najczęściej wskazywaną w kontekście szansy lub korzyści (66%, powiat pucki: 63%). Na drugim miejscu respondenci z gminy Puck wskazali odpowiedź „żadnych korzyści” (19%, powiat pucki: 20%), a na trzecim miejscu znalazła się odpowiedź, będąca wyrazem przekonania mieszkańców gminy Puck, że planowana inwestycja będzie reklamą dla Żarnowca i całego powiatu puckiego (10%, powiat pucki: 8%). Pozostałe korzyści lub szanse to: tania energia/ prąd, pieniądze dla powiatu (po 7%, powiat pucki odpowiednio: 8% i 4%), zwiększenie liczby turystów (5%, powiat: 5%), więcej energii/ prądu oraz większe zarobki (po 2%, powiat odpowiednio: po 1%).

 

29% mieszkańców gminy Puck jest przekonanych o tym, że władze powiatu puckiego powinny starać się o to, by na terenie Żarnowca powstała elektrownia jądrowa (połączone odpowiedzi: „raczej tak” – 17% i „zdecydowanie tak” – 12%). Jest to poparcie wartościowo zbliżone do tego, jakie jest w całym powiecie puckim (30%, połączone odpowiedzi „raczej tak” – 19% i „zdecydowanie tak” – 11%). 65% mieszkańców gminy Puck (połączone odpowiedzi: „raczej nie” – 26% i „zdecydowanie nie” – 39%), wziąwszy pod uwagę wszystkie omawiane szanse i zagrożenia, uznało, że władze powiatu puckiego nie powinny starać się o to, by na terenie Żarnowca powstała elektrownia jądrowa. Również w tym przypadku odsetek osób tak myślących jest niemalże identyczny w porównaniu z wypowiedziami mieszkańców całego powiatu puckiego, w którym 64% osób (połączone odpowiedzi: „raczej nie” – 20% i „zdecydowanie nie” – 44%) jest zdania, że władze powiatu nie powinny starać się, by na terenie Żarnowca powstała elektrownia jądrowa.

 

16% ankietowanych z gminy Puck (połączone odpowiedzi: „wpłynie zdecydowanie pozytywnie” – 5% i „wpłynie raczej pozytywnie” – 11%) stwierdziło, że powstanie elektrowni jądrowej w Żarnowcu wpłynie pozytywnie na rozwój ruchu turystycznego w powiecie puckim. 69% respondentów było zdania przeciwnego (połączone odpowiedzi: „wpłynie raczej negatywnie” – 42% i „wpłynie zdecydowanie negatywnie” – 27%).

 

Według 81% mieszkańców gminy Puck budowa elektrowni jądrowej w Żarnowcu będzie szansą na miejsca pracy dla miejscowej społeczności (połączone odpowiedzi: „zdecydowanie tak” – 31% i „raczej tak” – 50%). Sceptycznie nastawionych jest 17% respondentów (połączone odpowiedzi: „raczej nie” – 13% i „zdecydowanie nie” – 4%). W porównaniu z odpowiedziami badanych z powiatu puckiego, w gminie Puck mamy do czynienia z nieco większą ilością osób przekonanych o tym, że budowa elektrowni jądrowej w Żarnowcu stwarza szansę na miejsca pracy dla miejscowej społeczności i nieco mniejszą ilością osób przekonanych o tym, że inwestycja ta żadnej szansy nie stwarza. 

 

Badani zostali poproszeni o zaznaczenie, czy ich zdaniem funkcjonowanie elektrowni jądrowych jest bezpieczne, czy też nie, i ocenę tego zagadnienia na skali od 1 do 5 (gdzie „1” oznacza bardzo niebezpieczne, a „5” – bardzo bezpieczne). Średnia wskazań dla wszystkich badanych wynosi 2,5. Mieszkańcy gminy Puck uzyskali taką samą średnią – 2,5 (29% respondentów dało odpowiedź „1”, tj. bardzo niebezpieczne, 29% –  odpowiedź „2”, 19% – odpowiedź „3”, 15% –  odpowiedź „4”, a 9% – odpowiedź „5”, tj. „bardzo bezpieczne”).

 

Kolejną badaną kwestią była produkcja taniej energii elektrycznej. Średnia wskazań dla całego powiatu puckiego wyniosła 3,5. Gmina Puck zanotowała średnią nieco tylko wyższą – 3,6 (7% badanych opowiedziało się po stronie opinii, że elektrownie jądrowe produkują drogą energię elektryczną, 4% – dało odpowiedź „4”, 38% – odpowiedź „3”, 31% – odpowiedź „2”, 21% – odpowiedź „5”, tj. produkują tanią energię elektryczną).

 

Ponadto respondentów poproszono o wyrażenie zdania w kwestii zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez elektrownie jądrowe. Średnia wskazań dla powiatu puckiego wyniosła 2,6 i dokładnie właśnie taką średnią uzyskała gmina Puck (24% respondentów zaznaczyło odpowiedź „1”, tj. „powodują zanieczyszczenie środowiska”, 28% – odpowiedź „2”, 22% – odpowiedź „3’, 17% – odpowiedź „4”, 10% – odpowiedź „5”, tj. „nie powodują zanieczyszczenia środowiska”).

 

72% badanych z gminy Puck słyszało o tym, że elektrownia jądrowa może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego (powiat pucki: 72%). Pozostali (28%, również taka sama liczba w powiecie puckim) nie mieli wiedzy na ten temat.

 

Najistotniejszym dla środowiska skutkiem negatywnym jest według mieszkańców gminy Puck zanieczyszczenie tegoż środowiska w sensie ogólnym (32%, powiat pucki – 29%). Dalej w kolejności następują: skażenie flory i fauny (22%, powiat pucki: 23%), nowotwory wśród mieszkańców (20%, powiat pucki: 16%), zagrożenie wybuchem, awarią (17%, powiat pucki: 13%), skażenie wody (14%, powiat pucki: 12%), odpady radioaktywne (12%, powiat pucki: 13%), promieniowanie (8%, powiat pucki: 12%), powtórka z Czarnobyla (7%, powiat pucki: 7%), skażenie powietrza (6%, powiat pucki: 6%), skażenie gleby (3%, powiat pucki: 5%), ocieplenie wody w jeziorze i ingerencja w krajobraz (po 2%, powiat pucki odpowiednio: 4% i 2%).

 

Mieszkańcy gminy Puck dużą uwagę przywiązują do wszelkich aspektów związanych z ekologią i dbałością o środowisko naturalne.

 

Farmy wiatrowe

89% respondentów z gminy Puck słyszało o farmach wiatrowych (powiat pucki: 89%). Pozostałe 11% o farmach wiatrowych nie słyszało (powiat pucki: 10%).

 

Niemal sami zwolennicy

Respondenci zostali zapytani o to, czy są zwolennikami czy też przeciwnikami budowy farm wiatrowych w powiecie puckim. 92% respondentów z gminy Puck to zwolennicy budowy tychże farm (połączone odpowiedzi: „zdecydowanie za” – 72% i „raczej za” – 20%). 2% badanych w gminie Puck to umiarkowani przeciwnicy (powiat pucki: 3%), a 1% –zdecydowani przeciwnicy (powiat pucki: 2%).

 

Zwolenników budowy farm wiatrowych w gminie Puck zapytano, dlaczego optują za tą budową. Na pierwszym miejscu znalazły się dwa argumenty: tania energia, prąd (51%, powiat pucki: 48%) oraz ekologiczna energia, która nie zanieczyszcza środowiska (51%, powiat pucki: 50%). Kolejne wskazania to: bezpieczna i zdrowa energia (16%, powiat pucki: 21%), korzystna lokalizacja/ ukształtowanie terenu (8%, powiat pucki: 6%), inwestycja, która się opłaci (7%, powiat pucki: 10%), są ładne, wyglądają atrakcyjnie (6%, powiat pucki 6%), nowe miejsca pracy (2%, powiat pucki: 1%) oraz reklama powiatu/ regionu (1%, powiat pucki: 1%).

 

Lokalizacja

W gminie Puck istnieją zwolennicy wszystkich lokalizacji. Za pasem nadmorskim opowiada się w sumie 29% respondentów: 7% – zdecydowanie, 22% – raczej (powiat pucki: ogół – 25%, w tym: 8% – zdecydowanie, 17% – raczej). Za terenami rolniczymi opowiada się 30% badanych z gminy Puck: 24% – raczej, 6% – zdecydowanie (powiat pucki: 32%, w tym: 23% – raczej, 9% – zdecydowanie). Najwięcej jest zwolenników obu lokalizacji – zarówno w samej gminie Puck, jak i w porównaniu do całego powiatu puckiego (24%, powiat pucki: 31%). 2% respondentów w gminie Puck jest zdania, że obie lokalizacje są złe (powiat pucki: 3%).

 

Wpływ na krajobraz

64% respondentów z gminy Puck twierdzi, że powstanie farm wiatrowych wpłynie na krajobraz północnych Kaszub (powiat pucki: 66%), zaś 34% uważa, że nie będzie to miało „krajobrazowego” znaczenia (powiat pucki: 32%).

 

Niezdecydowani respondenci z gminy Puck oraz ci, którzy uważają, że budowa farm wiatrowych wpłynie na krajobraz północnych Kaszub, zostali poproszeni o wyrażenie swoich opinii na temat tego, w jaki sposób powyższa inwestycja zmieni krajobraz. 79% uznało, że będzie to – raczej lub zdecydowanie – zmiana na lepsze (powiat pucki: 71%), 12% stwierdziło, że – raczej lub zdecydowanie – nastąpi zmiana na gorsze (powiat pucki: 15%).

 

Farmy wiatrowe a turystyka

Nieco większa część badanych z gminy Puck uważa, że obecność farm wiatrowych wpłynie na rozwój turystyki w powiecie puckim (48%, powiat pucki: 46%). Natomiast wg 41% respondentów z tej gminy brak jest związków między powstaniem farm wiatrowych a rozwojem turystyki w całym powiecie (powiat pucki: 44%).

 

Respondentów, którzy uważają, że obecność farm wiatrowych wpłynie na rozwój turystyki w powiecie puckim oraz tych, którzy nie mają zdania na ten temat, zapytano o sposób, w jaki obecność tychże farm odbije się na rozwoju turystyki. 76% badanych było zdania, że będzie to wpływ pozytywny (połączone odpowiedzi: „zdecydowanie dobrze” – 25% i „raczej dobrze” – 51%; powiat pucki: 74%), zaś 4% (powiat pucki: 7%) uznało, że wpływ ten będzie niekorzystny („zdecydowanie” – 3% i „raczej” źle – 1%).
Formularz kontaktowy
Twoje imię i nazwisko:
Twój e-mail:
Wiadomość: 
 

Copyright © 2004-2019 PBS kontakt@pbs.pltel. 058 550 60 70
teLMi design

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.